در بخشی از این یادداشت به قلم علی زارعی آمده است: وجود پارک های ایمن و اســتاندارد حق کــودکان و نوجوانان هرمزگانی است، متاسفانه حتی در مرکز استان هرمزگان کمبود شدید اماکن تفریحی و پارک وجود دارد و خانواده ها برای تفریح فرزندان خود با مشــکل مواجهنــد.
در این یادداشت که در صفحه سلامت این روزنامه به چاپ رسیده است، عنوان شده است: در حال حاضر وضعیت و تعــداد پارک هادر هرمزگان و بندرعباس با استانداردها فاصله زیادی دارد و در بسیاری از مناطق شــهر پارک وجود ندارد و برخی از وسایل اسباب بازی در پارک ها هم شکسته شده اند ونیاز به تعویض و تعمیر دارند.
با توجه به کمبــود اماکن تفریحی در مرکز اســتان هرمزگان و نیاز به توســعه اماکن تفریحی و گردشــگری؛ افزایش تعداد پارک ها و اســباب بازی های ایمن برای کودکان بایستی مدنظر قرار گیرد. در کوهســتان پارک پنجه علی بندرعباس که ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری بندرعباس را هم دارد؛ نیز نیاز است که تعداد زیادی اســباب بازی نصب شــود تا کودکان بتوانند در این کوهستان پارک بازی کنند.
در بســیاری از محالت شهر بندرعباس بخصوص محالت حاشیه ای کمبود پارک مشــهود است و خانواده ها برای تفریح فرزندان شان با مشــکل مواجهند و می گویند فرزندان شان یا مجبورند در آپارتمان های قفس مانند محبوس شــوند و یا در حالتی باشــند که چندان امکانات تفریحی و پارک واســباب بازی برای بازی کودکان وجود ندارد و اگر هم در منطقه ای یک پارک و تعدادی اسباب بازی وجود داشــته باشد؛به دلیل کمبود وسایل بازی و هجوم بچه ها برای بازی، مشــاجراتی هم رخ می دهد. درصورتی که انتظار است تعداد اسباب بــازی ها و پارک ها به تعداد مورد نیاز باشــد،اما متاســفانه چنین خواســته ای محقق نشده اســت واز آن طرف حتی تغییر کاربری از فضای سبز به تجاری ومسکونی به سهولت انجام می شود.
تغییر کاربری از فضای ســبز به تجاری مســکونی در کوی شــفای بندرعبــاس علی رغم مخالفت اهالی و تجمع آنها و حتی شــکایت به دســتگاه های نظارتی؛ اما با نهایت تاسف این تغییرکاربری انجام شد و در حال حاضرهم مراحل ســاخت این مجتمع تجاری مسکونی در حال انجام می باشد وخانواده ها و کودکان از حق داشتن فضای سبز و پارک محروم شدند.
بنظر می رســد بایســتی به حق بهره مندی کودکان و خانواده ها از پارک و فضای ســبز احترام گذاشته شود و شهر را فقط با سازه های بتونی پر نکرد و برای توســعه فضای سبز هم همه دستگاه ها همت کنند تا ریه های شهر هم مســدود و قطع نشوند و از قطع درختان به بهانــه های مختلف جلوگیری نمود و از طرفی دیگر هم فضای بازی را برای کودکان بندرعباســی در این شــهری که حتی یک شهربازی ندارد، فراهم نمود.
9887 /6048
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.