تفریغ بودجه سال 97 سازمان زمین و مسکن، شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض، سازمان عمران، شرکت قطارشهری، شرکت الیت و سازمان حمل‌ونقل بار درون‌شهری به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، امروز در شصت‌وششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد، لوایحی در خصوص تفریغ بودجه سال 97 برخی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تصویب شد.
سازمان زمین و مسکن
بر این اساس، تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان زمین و مسکن که از حیث منابع به مبلغ ۹ میلیارد و ۲۵۶ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان و از حیث مصارف به مبلغ ۹ میلیارد و ۲۵۶ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان است که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۹ درصد کاهش داشته، به شرح زیر تصویب شد: 
* شهرداری مشهد مقدس (سازمان زمین و مسکن) مکلف است، با توجه به مصوبه شماره ۱۷۸۰۷/۹۷/۵/ش مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ در خصوص ساماندهی اراضی بزرگ مقیاس سطح شهر، نسبت به ارسال دستورالعمل اجرائی تهیه شده، به شورای اسلامی شهر برای بررسی . تصویب حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدام نماید. 
* شهرداری مشهد مقدس (سازمان زمین و مسکن)، مکلف است با توجه به عدم تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در راستای تحقق برنامه میان مدت، گزارش برنامه‌ها و پروژه‌های درآمد هزینه با بخش خصوصی یا دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی را حداکثر تا زمان ارایه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر مشهد ارسال کند.
شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض
در ادامه این جلسه لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض به تصویب شد.
بر این اساس تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض که از حیث منابع به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۹۸ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان و از حیث مصارف به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۹۸ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۴۵ درصد کاهش داشته است، به شرح زیر به تصویب رسید: 
* شهرداری مشهد مقدس( شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض سهامی خاص) مکلف است. به منظور شفاف شدن صورت‌های مالی نسبت به تعیین ذخیره مالیات عملکرد و اعمال در حساب‌ها (با رعایت مفاد قانون م .م ) با توجه به یاداشت شماره ۹ صورتهای مالی شرکت اقدام و گزارش آن را حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۶/۹۸ به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.  
* شهرداری مشهد مقدس( شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض سهامی خاص) مکلف است. نسبت به اقدامات موثر در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سال قبل درخصوص انتقال سهام بنام شهرداری، افزایش سرمایه تا مبلغ ۲۱ هزار میلیون ریال اقدام و گزارش آن را حداکثر تا تاریخ ۳۰/۰۹/۹۸ به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.
* شهرداری مشهد مقدس (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض سهامی خاص)، مکلف است با توجه به عدم تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی در راستای تحقق برنامه میان مدت، گزارش برنامه‌ها و پروژه‌های درآمد هزینه با بخش خصوصی یا دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی را حداکثر تا زمان ارایه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارایه نماید.
* شهرداری مشهد مقدس(شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض سهامی خاص) با توجه به عدم جذب منابع حاصل از وجوه شهرداری و نیز عدم تحقق خدمت احیا و ایجاد زیر ساخت های زیارتی گردشگری در بخش مصارف با توجه به ضرورت و اهمیت تصویب طرح راهبردی منطقه نمونه ملی‌گردشگری هفت حوض در جذب منابع بخش خصوصی، شهرداری مکلف می گردد نسبت به تعیین تکلیف قرارداد مشاورین قبلی طرح راهبردی و طرح تفصیلی منطقه و تسریع در تصویب طرح راهبردی با مشاور جدید حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۸ اقدام نماید.
سازمان عمران
در ادامه لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان عمران که از حیث منابع به مبلغ ۹۱ میلیارد و ۱۵۱ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان و از حیث مصارف به مبلغ ۹۱ میلیارد و ۱۵۱ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۸  درصد کاهش داشته است، به شرح زیر به تصویب رسید: 
* شهرداری مشهد مقدس( سازمان عمران)، مکلف است با توجه به عدم تحقق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در راستای تحقق برنامه میان مدت، گزارش برنامه‌ها و پروژه‌های درآمد هزینه با بخش خصوصی یا دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی را حداکثر تا زمان ارایه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر مشهد ارسال نماید.
شرکت قطارشهری
در ادامه این جلسه لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شرکت قطار شهری که از حیث منابع به مبلغ ۷ میلیارد و ۳۹۶ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان و از حیث مصارف به مبلغ ۷ میلیارد و ۳۹۶ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۱ درصد کاهش داشته است، به شرح زیر تصویب رسید: 
* شهرداری مشهد مقدس(شرکت قطارشهری مشهد)، مکلف است با توجه به تخصیص بخشی از وجوه دریافتی از منابع داخلی و تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی به استناد مجوز ۸۹۷/۲۱۱۳۰ به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ که اسناد مالکیت بخشی از اراضی خریداری شده تاکنون به نام شهرداری مشهد منتقل نشده و نسبت به تغییر کاربری بخشی از آنها اقدام نگردیده است، با توجه به اهمیت موضوع و ارزش مالی زمان صلح به مبلغ ۴۶ میلیارد ریال (بابت ۷ پلاک ثبتی ) ضروری است نسبت به ارائه گزارش حقوقی و بدهی‌های احتمالی ناشی از دعاوی حقوقی(بخصوص دعاوی ورثه توکلی و خانواده میر قندهاری) حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر اقدام نمایند. 
* شهرداری مشهد مقدس(شرکت قطارشهری مشهد)، مکلف است با توجه به عدم تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در راستای تحقق برنامه میان مدت، گزارش برنامه‌ها و پروژه‌های درآمد هزینه با بخش خصوصی یا دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی را حداکثر تا زمان ارایه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارسال نماید.
* شهرداری مشهد مقدس (شرکت قطارشهری مشهد)، مکلف است نسبت به رعایت مفاد ۳۱ اساسنامه(نسبت به ترمیم هیات مدیره یا نماینده سازمان پایانه های مسافربری مشهد ) اقدام وگزارش آن را حداکثر تا تاریخ شهریور ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.
شرکت الیت
در ادامه لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شرکت الیت که از حیث منابع به مبلغ ۷ میلیارد و ۳۹۶ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان و از حیث مصارف به مبلغ ۷ میلیارد و ۳۹۶ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۹۰۰ تومان که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۱ درصد کاهش داشته است، به شرح زیر به تصویب رسید: 
* شهرداری مشهد مقدس(شرکت قطارشهری مشهد)، مکلف است با توجه به تخصیص بخشی از وجوه دریافتی از منابع داخلی و تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی به استناد مجوز ۸۹۷/۲۱۱۳۰ به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ که اسناد مالکیت بخشی از اراضی خریداری شده تاکنون به نام شهرداری مشهد منتقل نشده و نسبت به تغییر کاربری بخشی از آن‌ها اقدام نگردیده است، با توجه به اهمیت موضوع و ارزش مالی زمان صلح به مبلغ ۴۶ میلیارد ریال (بابت ۷ پلاک ثبتی ) ضروری است نسبت به ارائه گزارش حقوقی و بدهی های احتمالی ناشی از دعاوی حقوقی(بخصوص دعاوی ورثه توکلی و خانواده میر قندهاری) حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر اقدام نمایند. 
* شهرداری مشهد مقدس(شرکت قطارشهری مشهد)، مکلف است با توجه به عدم تحقق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در راستای تحقق برنامه میان مدت، گزارش برنامه‌ها و پروژه‌های درآمد هزینه با بخش خصوصی یا دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی را حداکثر تا زمان ارائه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارسال نماید.
* شهرداری مشهد مقدس(شرکت قطارشهری مشهد)، مکلف است نسبت به رعایت مفاد ۳۱ اساسنامه(نسبت به ترمیم هیات مدیره یا نماینده سازمان پایانه های مسافربری مشهد ) اقدام وگزارش آن را حداکثر تا تاریخ شهریور ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر ارائه نمایند.
سازمان حمل‌ونقل بار درون‌شهری
در بخش دیگری از این جلسه، لایحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان حمل‌ونقل بار درون‌شهری که از حیث منابع به مبلغ ۴ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان و از حیث مصارف به مبلغ ۴ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان که منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۳۰ درصد کاهش داشته است، به شرح زیر به تصویب رسید: 
* شهردای مشهد( سازمان حمل و نقل بار)، مکلف است گزارش مربوط به اخرین وضعیت  احداث مراکز معاینه فنی برای ناوگان باری سنگین را ظرف مدت ۳ ماه به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه نماید.
* شهرداری مشهد مقدس(سازمان حمل و نقل بار درون شهری)، مکلف است با توجه به عدم تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در راستای تحقق برنامه میان مدت، گزارش برنامه‌ها و پروژه‌های درآمد هزینه با بخش خصوصی یا دریافت طلب شهرداری از نهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی را حداکثر تا زمان ارایه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۸ به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارایه نماید.
انتهای پیام
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.