جی پلاس؛

جمهوری اسلامی مد نظر امام کدام جمهوری اسلامی است؟

امام خمینی در پاسخ به خبرنگار بی بی سی جمهوری اسلامی مورد نظر خود را مشخص کردند.

لینک کوتاه کپی شد

‌‌  به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی (س) در بیستم مهر ماه سال ۵۷ و در حالی که چند روزی از هجرتشان به فرانسه می گذشت، در گفت و گو با خبرنگاران بی.بی.سی. و تلویزیون تجارتی بریتانیا در پاریس‌، رژیم جمهوری اسلامی را متکی بر آرای عمومی دانستند. متن این بخش از گفت و گوی امام در ادامه آمده است:

 

 ‌‌[‌‌آقا ممکن است توضیح بفرمایید که مقصود از حکومت اسلامی جمهوری اسلامی چیست؟ و عدۀ‌‎ ‎‌زیادی در ایران گفتند که می خواهیم برگردیم به قانون اساسی ایران؛ در این مورد ممکن است‌‎ ‎‌توضیحاتی لطف بفرمایید؟‌‌]‌

‌‌ــ     ‌‌برگشت به قانون اساسی، همان برگشت به رژیم سلطنتی منحط است که امری است کهنه‌‎ ‎‌شده و ارتجاعی؛ و این قابل برگشت نیست. و اشخاصی که می گویند می خواهیم برگردیم‌‎ ‎‌در اقلیت واقع هستند؛ و تمام ملت از سرتاسر کشور فریاد می زنند که ما حکومت اسلامی‌‎ ‎‌می خواهیم. و اما رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای‌ عمومی و رفراندم عمومی و قانون اساسی اش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلام‌‎ ‎‌باشد؛ و قانون اسلام مترقی ترین قوانین است، و قانون اساسی آن مقدار که مطابق با این‌‎ ‎‌قانون مترقی است آنها بر جای خود باقی می ماند و آن مقدار که مخالف با این است ـ به‌‎ ‎‌حکم خود قانون اساسی ـ قانونیت ندارد؛ و بسیاری موادش، موادی بوده است که با‌‎ ‎‌سرنیزه تحمیل شده است و آنها باید ساقط بشود.‌"

 

 

صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۵۱۴-۵۱۵

دیدگاه تان را بنویسید