life

در اردیبهشت ماه سال 1400 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 3/9 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 88/1 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 65/2 درصد کاهش نشان میدهد.

جی پلاس؛  به گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1400 که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

-بر اساس این گزارش: در اردیبهشت ماه سال 1400 ،تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 3/9 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 88/1 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 65/2 درصد کاهش نشان میدهد.

-در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران288/0 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 1/8 درصد کاهش نشان میدهد.

1 -حجم معامالت مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال 1400 حاکی از آن است که از مجموع 3938 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 35/7 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل حدود 3/1 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروههای "6 تا 10" ،"11 تا 15 "و "بیش از 20 سال" ساخت افزوده شده است

 

Screenshot (9)

 

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1400 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سه 15/3درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 10 و 4 به ترتیب با اختصاص سهم های 9/3 و 8/3 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 71/5درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه2 سال 1400 مربوط به 10 منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5 ،10 ،4 ،2 ،7 ،14 ،1 ،15 ،8 و 3 بوده و 12 منطقه باقیمانده 28/5 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند

 

Screenshot (10)

 

2 -تحولات قیمت مسکن

در اردیبهشت ماه سال 1400 ،متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 288/0 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 1/8 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل69/7درصد افزایش نشان میدهد.

 

Screenshot (11)

 

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 602/1 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 119/7 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 77/6و 52/6 درصد افزایش نشان میدهند

 

Screenshot (12)

 

3 -تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران 

در دوماهه نخست سال 1400 تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال 1400 به حدود 6/0هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 51/9 درصد کاهش نشان میدهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 290/6 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 80/1 درصد افزایش نشان میدهد.

 

Screenshot (13)

 

 

 توزیع فراوانی تعدادمعاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه سال 1400 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی "150 تا 200 "میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سه 17/2 درصد، بیشترین سه از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه های قیمتی "200 تا 250 "و "100 تا 150 "میلیون ریال به ترتیب با سهم های 14/9 و 12/3 درصد در رتبه های بعدی4 قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که58/8 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران288/0 میلیون ریال معامله شده اند

 

Screenshot (14)

 

2-4 -توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال 1400 نشان میدهد، بیشترین سه از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای "50 تا 60 "متر مربع با سه 15/2درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای "60 تا 70 "متر مربتع بتا سه 14/8 درصدی در رتبه بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطا زیربنتای کمتتر از 80 متر مربع، 56/1 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند

 

Screenshot (15)

 توزیع فراوانی تعدادمعاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در اردیبهشت ماه سال 1400 ،توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش "5/10 تا 10/0 "میلیارد ریال با اختصاص سه 21/4 درصد، بیشترین سه از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش "10/0 تا 15/0 "و "15/0 تا 20/0"میلیارد ریال به ترتیب با اختصاص سه های 16/9 و 12/0درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود 53/5 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 20/0 میلیارد ریال اختصاص داشته است

 

Screenshot (16)

 

5 -تحولات اجاره بهای مسکن 

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال 1400 نشان دهنده رشد به ترتیب معادل 32/6 و 36/3 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد.

 

Screenshot (17)

 

6 -جمع بندی تعدادمعاملات انجام شده

در اردیبهشت ماه سال 1400 در حدود 3/9  هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل 88/1 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 65/2 درصد کاهش نشان میدهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی شهر تهران معادل 288/0 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 1/8 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 69/7 درصد افزایش نشان میدهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در اردیبهشت ماه سال جاری در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سه 35/7 درصد بیشترین سه را به خود اختصاص داده اند. همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 32/6 و 36/3 درصد رشد نشان میدهد

 

 

Screenshot (2)

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
کدخبر: 1511323
ارسال نظر