اخبار مرتبط

آخرین به روز رسانی: ساعت 14:40 - 4 اسفند 1398/ تازه ترین نتایج انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تهران و شهرستان ها را در ادامه خبر بخوانید.

به گزارش جماران، آخرین وضعیت شمارش آرا یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و گرایش های سیاسی به شرح ذیل است:

 

ﻧﺎم اﺳﺘﺎن ﻧﺎم ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ نام و نام خانوادگی  گرایش سیاسی تعداد آرا
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﻫﺮ و ﻫﺮﯾﺲ احمد محرم‌زاده    
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد غلامرضا نوری کارگزاران  
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻨﺎب محمد باقری اصولگرا  
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ، آذرﺷﻬﺮ و اﺳﮑﻮ مسعود پزشکیان اصلاح طلب  
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ، آذرﺷﻬﺮ و اﺳﮑﻮ محمد حسین فرهنگی اصولگرا  
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ، آذرﺷﻬﺮ و اﺳﮑﻮ محمدرضا میرتاج الدینی اصولگرا(عضو دولت احمدی نژاد)  
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ، آذرﺷﻬﺮ و اﺳﮑﻮ علی رضا منادی اصولگرا  
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ، آذرﺷﻬﺮ و اﺳﮑﻮ روح الله متفکر    
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ، آذرﺷﻬﺮ و اﺳﮑﻮ محمد اسماعیل سعیدی    
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺮاب یوسف داوودی اصولگرا  
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺒﺴﺘﺮ      
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻠﯿﺒﺮ، ﺧﺪا آﻓﺮﯾﻦ و ﺑﺨﺶ ﻫﻮراﻧﺪ  حسین حاتمی اصولگرا  
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺮاﻏﻪ ، ﻋﺠﺐ ﺷﯿﺮ علی علیزاده اصولگرا  
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺮﻧﺪ و ﺟﻠﻔﺎ      
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻠﮑﺎن      
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ      
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ      
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻫﺸﺘﺮود و ﭼﺎراوﯾﻤﺎق      
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ورزﻗﺎن      
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اروﻣﯿﻪ حضرت پور اصولگرا  
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اروﻣﯿﻪ سلمان ذاکر اصولگرا  
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اروﻣﯿﻪ وحید جلال زاده اصولگرا(عضو دولت احمدی نژاد)  
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮﮐﺎن انور حبیب زاده بوکانی اصولگرا  
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﺮاﻧﺸﻬﺮ و ﺳﺮدﺷﺖ      
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮی و ﭼﺎﯾﭙﺎره      
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻠﻤﺎس      
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺎﮐﻮ، ﭼﺎﻟﺪران، ﭘﻠﺪﺷﺖ و ﺷﻮط      
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻬﺎﺑﺎد جلال محمودزاده مستقل  
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب،ﺷﺎﻫﯿﻦ دژو ﺗﮑﺎب      
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯿﺎﻧﺪوآب،ﺷﺎﻫﯿﻦ دژو ﺗﮑﺎب      
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻘﺪه و اﺷﻨﻮﯾﻪ      
اردﺑﯿﻞ اردﺑﯿﻞ ، ﻧﻤﯿﻦ، ﻧﯿﺮ و ﺳﺮﻋﯿﻦ علی نیکزاد اصولگرا  
اردﺑﯿﻞ اردﺑﯿﻞ ، ﻧﻤﯿﻦ، ﻧﯿﺮ و ﺳﺮﻋﯿﻦ کاظم موسوی اصولگرا  
اردﺑﯿﻞ اردﺑﯿﻞ ، ﻧﻤﯿﻦ، ﻧﯿﺮ و ﺳﺮﻋﯿﻦ صدیف بدری اصولگرا  
اردﺑﯿﻞ ﭘﺎرس آﺑﺎد و ﺑﯿﻠﻪ ﺳﻮار عباس جهانگیرزاده اصلاح طلب  
اردﺑﯿﻞ ﺧﻠﺨﺎل و ﮐﻮﺛﺮ سیدغنی نظری اصولگرا  
اردﺑﯿﻞ ﮔﺮﻣﯽ ولی اسماعیلی اصولگرا  
اردﺑﯿﻞ ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ محمود عباس زاده  اصولگرا  
اﺻﻔﻬﺎن اردﺳﺘﺎن صادق طباطبائی نژاد  اصولگرا  
اﺻﻔﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن      
اﺻﻔﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن      
اﺻﻔﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن      
اﺻﻔﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن      
اﺻﻔﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن      
اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ، ﻣﯿﻤﻪ و ﺑﺮﺧﻮار حاج دلیگانی پایداری  
اﺻﻔﻬﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ  محمدتقی نقدعلی اصولگرا  
اﺻﻔﻬﺎن ﺳﻤﯿﺮم      
اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻬﺮﺿﺎ، دﻫﺎﻗﺎن و دﻫﺴﺘﺎن دره ﺷﻮر سمیه محمودی مستقل  
اﺻﻔﻬﺎن ﻓﺮﯾﺪن، ﭼﺎدﮔﺎن ، ﻓﺮﯾﺪوﻧﺸﻬﺮ،ﺑﻮﺋﯿﻦ و ﻣﯿﺎﻧﺪﺷﺖ   اصولگرا  
اﺻﻔﻬﺎن ﻓﻼورﺟﺎن موسوی لارگانی اصولگرا  
اﺻﻔﻬﺎن ﮐﺎﺷﺎن و آران ﺑﯿﺪﮔﻞ جواد ساداتی اصولگرا  
اﺻﻔﻬﺎن ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن و ﺧﻮاﻧﺴﺎر      
اﺻﻔﻬﺎن ﻟﻨﺠﺎن      
اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺒﺎرﮐﻪ      
اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺎﯾﯿﻦ،ﺧﻮر و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ الهام آزاد مستقل  
اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ، ﺗﯿﺮان و ﮐﺮون ابوالفضل ابوترابی پایداری  
اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻄﻨﺰ و ﺑﺨﺶ ﻗﻤﺼﺮ فیروزی پور اصولگرا  
اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ زرﺗﺸﺘﯿﺎن      
اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﻠﯿﻤﯿﺎن      
اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آﺷﻮری و ﮐﻠﺪاﻧﯽ      
اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ارﻣﻨﯽ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان      
اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ارﻣﻨﯽ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان      
اﻟﺒﺮز ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ، ﻧﻈﺮآﺑﺎد و ﻃﺎﻟﻘﺎن علی حدادی اصولگرا  
اﻟﺒﺮز ﮐﺮج، اﺷﺘﻬﺎرد و ﻓﺮدﯾﺲ      
اﻟﺒﺮز ﮐﺮج، اﺷﺘﻬﺎرد و ﻓﺮدﯾﺲ      
اﯾﻼم اﯾﻼم،اﯾﻮان،ﭼﺮداول،ﻣﻬﺮان، ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﯽ و ﺷﯿﺮوان   اکبر بسطامی اصولگرا  
اﯾﻼم اﯾﻼم،اﯾﻮان،ﭼﺮداول،ﻣﻬﺮان، ﻣﻠﮑﺸﺎﻫﯽ و ﺷﯿﺮوان سارا فلاحی مستقل  
اﯾﻼم دﻫﻠﺮان ، دره ﺷﻬﺮ، آﺑﺪاﻧﺎن و ﺑﺪره      
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﮔﻨﺎوه و دﯾﻠﻢ      
ﺑﻮﺷﻬﺮ دﺷﺘﺴﺘﺎن ابراهیم رضائی    
ﺑﻮﺷﻬﺮ دﺷﺘﯽ و ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن      
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻨﮕﺎن، دﯾﺮ، ﺟﻢ و ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ      
ﺗﻬﺮان ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ      
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ محمدباقر قالیباف اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ مصطفی‌آقا میر سلیم اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ  مرتضی آقا تهرانی اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ الیاس نادران اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ محسن دهنوی اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ محمود نبویان اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ احسان خاندوزی اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ اقبال شاکری اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ ابوالفضل عمویی اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ بیژن نوباوه وطن اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ مجتبی توانگر اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ فاطمه رهبر اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ  محسن پیرهادی اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ روح اله ایزد خواه اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ احمد نادری اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ عبدالحسین روح الامینی اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ نظام الدین موسوی اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ زهره الهیان اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ مالک شریعتی نیاسر اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ مهدی شریفیان اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ سید رضا تقوی اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ سمیه رفیعی اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ سید علی یزدی خواه اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ  علی خضریان اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ  رضا تقی پور انوری اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ فاطمه قاسم پور اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ مجتبی رضا خواه اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ -رضا سادات لاجوردی اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ غلامحسین رضوانی اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺮان،ری،ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ وﭘﺮدﯾﺲ عزت الله اکبری تالار پشتی اصولگرا  
ﺗﻬﺮان دﻣﺎوﻧﺪ و ﻓﯿﺮوزﮐﻮه      
ﺗﻬﺮان رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ و ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن حسن نوروزی اصولگرا  
ﺗﻬﺮان ﺷﻬﺮﯾﺎر، ﻗﺪس و ﻣﻼرد      
ﺗﻬﺮان وراﻣﯿﻦ، ﭘﯿﺸﻮا و ﻗﺮﭼﮏ      
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری اردل،ﻓﺎرﺳﺎن،ﮐﻮﻫﺮﻧﮓ، ﮐﯿﺎر و دﻫﺴﺘﺎن دﺳﺘﮕﺮد قدرت الله حمزه    
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﺮوﺟﻦ امیرقلی جعفری    
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺷﻬﺮﮐﺮد،ﺑﻦ و ﺳﺎﻣﺎن احمد راستینه    
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻟﺮدﮔﺎن حسین بامیری    
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، درﻣﯿﺎن و ﺧﻮﺳﻒ      
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺎﺋﻨﺎت و زﯾﺮﮐﻮه سلمان اسحاقی    
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻬﺒﻨﺪان و ﺳﺮﺑﯿﺸﻪ مصطفی نخعی    
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﺮدوس ، ﺳﺮاﯾﺎن، ﻃﺒﺲ و ﺑﺸﺮوﯾﻪ مجید نصیرائی    
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ، ﺗﺎﯾﺒﺎد و ﺑﺎﺧﺮز جلیل رحیمی اعتدال  
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ، ﻣﻪ وﻻت وزاوه محسن زنگنه اصولگرا  
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﭼﻨﺎران و ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد حسین امامی اصولگرا  
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺧﻮاف و رﺷﺘﺨﻮار اکبر احمد پور اصولگرا  
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی درﮔﺰ حسن رزمیان اصولگرا  
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺳﺒﺰوار، ﺟﻐﺘﺎی، ﺟﻮﯾﻦ، ﺧﻮﺷﺎب و داورزن علی اصغر عنابستانی اصولگرا  
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺳﺒﺰوار، ﺟﻐﺘﺎی، ﺟﻮﯾﻦ، ﺧﻮﺷﺎب و داورزن بهروز محبی اصولگرا  
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻓﺮﯾﻤﺎن،ﺳﺮﺧﺲ، ﺑﺨﺸﻬﺎی اﺣﻤﺪ آﺑﺎدورﺿﻮﯾﻪ احسان قاضی زاده پایداری  
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻗﻮﭼﺎن و ﻓﺎروج      
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮐﺎﺷﻤﺮ، ﺧﻠﯿﻞ آﺑﺎد و ﺑﺮدﺳﮑﻦ      
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﺑﺠﺴﺘﺎن      
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﻬﺪ و ﮐﻼت نصرالله پژمان فر پایداری  
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﻬﺪ و ﮐﻼت امیرحسین قاضی زاده پایداری  
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﻬﺪ و ﮐﻼت کریمی قدوسی پایداری  
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﻬﺪ و ﮐﻼت محمدحسین بحرینی اصولگرا  
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﺸﻬﺪ و ﮐﻼت فاطمه رحیمی اصولگرا  
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻓﯿﺮوزه هاجر چنارانی اصولگرا  
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻓﯿﺮوزه احسان اکانی اصولگرا  
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﻔﺮاﯾﻦ      
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺠﻨﻮرد ، ﻣﺎﻧﻪ، ﺳﻤﻠﻘﺎن،ﺟﺎﺟﺮم،ﮔﺮﻣﻪ ، راز و ﺟﺮﮔﻼن      
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺠﻨﻮرد ، ﻣﺎﻧﻪ، ﺳﻤﻠﻘﺎن،ﺟﺎﺟﺮم،ﮔﺮﻣﻪ ، راز و ﺟﺮﮔﻼن      
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﯿﺮوان      
ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﺑﺎدان محمد مولوی    
ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﺑﺎدان مجتبی محفوظی    
ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﺑﺎدان جلیل مختار    
ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ فریدون حسنوند اصولگرا  
ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻫﻮاز ، ﺑﺎوی، ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ و ﮐﺎرون کریم حسینی    
ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻫﻮاز ، ﺑﺎوی، ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ و ﮐﺎرون مجتبی یوسفی    
ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻫﻮاز ، ﺑﺎوی، ﺣﻤﯿﺪﯾﻪ و ﮐﺎرون      
ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﯾﺬه و ﺑﺎﻏﻤﻠﮏ      
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ، اﻣﯿﺪﯾﻪ ،ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن و ﺑﺨﺶ ﺟﻮﻟﮑﯽ      
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻬﺒﻬﺎن و آﻏﺎﺟﺎری      
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ      
ﺧﻮزﺳﺘﺎن دزﻓﻮل احمد آوایی اصولگرا  
ﺧﻮزﺳﺘﺎن دﺷﺖ آزادﮔﺎن و ﻫﻮﯾﺰه قاسم ساعدی    
ﺧﻮزﺳﺘﺎن راﻣﻬﺮﻣﺰ و راﻣﺸﯿﺮ      
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺎدﮔﺎن مجید ناصری نژاد    
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﻮش      
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﻮﺷﺘﺮ و ﮔﺘﻮﻧﺪ      
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن ، ﻻﻟﯽ، ﻫﻔﺘﮕﻞ و اﻧﺪﯾﮑﺎ علیرضا ورناصری    
زﻧﺠﺎن اﺑﻬﺮ ، ﺧﺮﻣﺪره و ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ      
زﻧﺠﺎن ﺧﺪاﺑﻨﺪه      
زﻧﺠﺎن زﻧﺠﺎن و ﻃﺎرم      
زﻧﺠﺎن زﻧﺠﺎن و ﻃﺎرم      
زﻧﺠﺎن ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن ، اﯾﺠﺮود ، دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﻮﻏﺪاﮐﻨﺪی و ﻗﻠﺘﻮق      
ﺳﻤﻨﺎن داﻣﻐﺎن      
ﺳﻤﻨﺎن ﺳﻤﻨﺎن ،ﻣﻬﺪی ﺷﻬﺮ، ﺳﺮﺧﻪ و ﺷﻬﻤﯿﺮزاد عباس گلرو    
ﺳﻤﻨﺎن ﺷﺎﻫﺮود،ﻣﯿﺎﻣﯽ و ﺑﺴﻄﺎم      
ﺳﻤﻨﺎن ﮔﺮﻣﺴﺎر و آرادان  اردشیر مطهری    
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ،ﺳﺮﺑﺎز، دﻟﮕﺎن، ﻓﻨﻮج ، ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﻨﺖ، ﻻﺷﺎر، آﺷﺎر و آﻫﻮران      
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ، ﻧﯿﮏ ﺷﻬﺮ، ﮐﻨﺎرک و ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ      
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺧﺎش، ﻣﯿﺮﺟﺎوه، ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻧﺼﺮت آﺑﺎد وﮐﻮرﯾﻦ      
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن زاﺑﻞ ، زﻫﮏ،ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ،ﻧﯿﻤﺮوز و ﻫﺎﻣﻮن      
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن زاﺑﻞ ، زﻫﮏ،ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ،ﻧﯿﻤﺮوز و ﻫﺎﻣﻮن      
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن زاﻫﺪان      
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن زاﻫﺪان      
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﺮاوان ،ﺳﯿﺐ ، ﺳﻮران و ﻣﻬﺮﺳﺘﺎن      
ﻓﺎرس آﺑﺎده ، ﺑﻮاﻧﺎت و ﺧﺮم ﺑﯿﺪ      
ﻓﺎرس ﻧﯽ رﯾﺰ و اﺳﺘﻬﺒﺎن      
ﻓﺎرس اﻗﻠﯿﺪ      
ﻓﺎرس ﺟﻬﺮم      
ﻓﺎرس داراب و زرﯾﻦ دﺷﺖ      
ﻓﺎرس ﺳﭙﯿﺪان      
ﻓﺎرس ﺳﺮوﺳﺘﺎن ، ﺧﺮاﻣﻪ و ﮐﻮار      
ﻓﺎرس ﺷﯿﺮاز علیرضا پاک فطرت    
ﻓﺎرس ﺷﯿﺮاز روح الله نجابت    
ﻓﺎرس ﺷﯿﺮاز جعفر قادری    
ﻓﺎرس ﺷﯿﺮاز ابراهیم عزیزی    
ﻓﺎرس ﻓﺴﺎ      
ﻓﺎرس ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد، ﻓﺮاﺷﺒﻨﺪ و ﻗﯿﺮوﮐﺎرزﯾﻦ      
ﻓﺎرس ﮐﺎزرون فریدون عباسی

اصولگرا(عضو دولت احمدی نژاد)

 
ﻓﺎرس ﻻرﺳﺘﺎن ، ﺧﻨﺞ و ﮔﺮاش      
ﻓﺎرس ﻻﻣﺮد و ﻣﻬﺮ      
ﻓﺎرس ﻣﺮودﺷﺖ ، ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و ارﺳﻨﺠﺎن      
ﻓﺎرس ﻣﻤﺴﻨﯽ و رﺳﺘﻢ      
ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا و آوج      
ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن رجب رحمانی    
ﻗﺰوﯾﻦ ﻗﺰوﯾﻦ ، آﺑﯿﮏ و اﻟﺒﺮز فاطمه محمدبیگی اصولگرا  
ﻗﺰوﯾﻦ ﻗﺰوﯾﻦ ، آﺑﯿﮏ و اﻟﺒﺮز لطف الله سیاه کلی اصولگرا  
ﻗﻢ ﻗﻢ احمد امیرآبادی اصولگرا  
ﻗﻢ ﻗﻢ مجتبی ذوالنور پایداری  
ﻗﻢ ﻗﻢ علیرضا زاکانی اصولگرا  
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﯿﺠﺎر      
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﻘﺰ و ﺑﺎﻧﻪ      
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺪج ، دﯾﻮاﻧﺪره و ﮐﺎﻣﯿﺎران      
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺪج ، دﯾﻮاﻧﺪره و ﮐﺎﻣﯿﺎران      
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻗﺮوه و دﻫﮕﻼن      
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺮﯾﻮان و ﺳﺮوآﺑﺎد      
ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎﻓﺖ، راﺑﺮ و ارزوﺋﯿﻪ      
ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻢ، رﯾﮕﺎن، ﻓﻬﺮج و ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ      
ﮐﺮﻣﺎن ﺟﯿﺮﻓﺖ و ﻋﻨﺒﺮآﺑﺎد      
ﮐﺮﻣﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن واﻧﺎر  حسین جلالی    
ﮐﺮﻣﺎن زرﻧﺪ و ﮐﻮﻫﺒﻨﺎن عفت شریعتی    
ﮐﺮﻣﺎن ﺳﯿﺮﺟﺎن و ﺑﺮدﺳﯿﺮ شهباز حسن پوربیگلری    
ﮐﺮﻣﺎن ﺷﻬﺮﺑﺎﺑﮏ مصطفی رضاحسینی    
ﮐﺮﻣﺎن ﮐﺮﻣﺎن و راور محمدرضا پورابراهیمی اصولگرا  
ﮐﺮﻣﺎن ﮐﺮﻣﺎن و راور      
ﮐﺮﻣﺎن ﮐﻬﻨﻮج ، ﻣﻨﻮﺟﺎن، رودﺑﺎر ﺟﻨﻮب، ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺞ و ﻓﺎرﯾﺎب      
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﻼم آﺑﺎد ﻏﺮب و داﻻﻫﻮ      
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﭘﺎوه،ﺟﻮاﻧﺮود،ﺛﻼث ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ، رواﻧﺴﺮ و دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺮ ﻗﻠﻌﻪ و ﺟﯿﮕﺮان آرش لهونی    
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺳﻨﻘﺮ      
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ،ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب وﮔﯿﻼﻧﻐﺮب شهریار حیدری    
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه عبدالرضا مصری اصولگرا  
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه محمد رشیدی    
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه      
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮐﻨﮕﺎور ، ﺻﺤﻨﻪ وﻫﺮﺳﯿﻦ علی رضایی    
ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و دﻧﺎ      
ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ، ﺑﻬﻤﺌﯽ،ﭼﺮام و ﻟﻨﺪه      
ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﮔﭽﺴﺎران و ﺑﺎﺷﺖ غلامرضا تاجگردون اعتدال  
ﮔﻠﺴﺘﺎن راﻣﯿﺎن و آزادﺷﻬﺮ      
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻋﻠﯽ آﺑﺎد      
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮐﺮدﮐﻮی، ﺗﺮﮐﻤﻦ، ﺑﻨﺪرﮔﺰ وﮔﻤﯿﺸﺎن      
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن و آق ﻗﻼ رمضانعلی سنگدوینی    
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﺮﮔﺎن و آق ﻗﻼ غلامرضا منتظری    
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس      
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯿﻨﻮدﺷﺖ، ﮐﻼﻟﻪ، ﻣﺮاوه ﺗﭙﻪ و ﮔﺎﻟﯿﮑﺶ      
ﮔﯿﻼن آﺳﺘﺎرا      
ﮔﯿﻼن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ      
ﮔﯿﻼن ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﯽ      
ﮔﯿﻼن رﺷﺖ      
ﮔﯿﻼن رﺷﺖ      
ﮔﯿﻼن رﺷﺖ      
ﮔﯿﻼن رودﺑﺎر      
ﮔﯿﻼن رودﺳﺮ و اﻣﻠﺶ      
ﮔﯿﻼن ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا      
ﮔﯿﻼن ﻃﻮاﻟﺶ ، رﺿﻮاﻧﺸﻬﺮ و ﻣﺎﺳﺎل      
ﮔﯿﻼن ﻓﻮﻣﻦ و ﺷﻔﺖ      
ﮔﯿﻼن ﻻﻫﯿﺠﺎن و ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ      
ﮔﯿﻼن ﻟﻨﮕﺮود      
ﻟﺮﺳﺘﺎن اﻟﯿﮕﻮدرز محمد خدابخشی اعتدال  
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﺮد عباس گودرزی پایداری  
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﺮد فاطمه مقصودی مستقل  
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ حمیدرضا کاظمی اصولگرا  
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮم آﺑﺎد ودوره مرتضی محمود وند اصلاح طلب  
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮم آﺑﺎد ودوره مهرداد ویس کرمی اصولگرا  
ﻟﺮﺳﺘﺎن دﻟﻔﺎن و ﺳﻠﺴﻠﻪ یحیی ابراهیمی مستقل  
ﻟﺮﺳﺘﺎن دورود و ازﻧﺎ حسین گودرزی    
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ و روﻣﺸﮑﺎن محمدرضا مبلغی اعتدال  
ﻣﺎزﻧﺪران آﻣﻞ رضا حاجی پور اصولگرا  
ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎﺑﻞ مهدی سعادتی اصولگرا  
ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎﺑﻞ علی کریمی اصولگرا  
ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر علی‌اصغر باقرزاده اصولگرا  
ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻬﺸﻬﺮ و ﻧﮑﺎ و ﮔﻠﻮﮔﺎه   غلامرضا شریعتی اصولگرا  
ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ، راﻣﺴﺮ و ﻋﺒﺎس آﺑﺎد شمس الدین حسینی اصولگرا  
ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺎری وﻣﯿﺎﻧﺪورود منصور علی زارعی اصولگرا   
ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﺎری وﻣﯿﺎﻧﺪورود عالیه زمانی اصلاح طلب  
ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ،ﺳﻮادﮐﻮه، ﺟﻮﯾﺒﺎر، ﺳﯿﻤﺮغ و ﺳﻮادﮐﻮه ﺷﻤﺎﻟﯽ کیوان مرادیان اصولگرا   
ﻣﺎزﻧﺪران ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ،ﺳﻮادﮐﻮه، ﺟﻮﯾﺒﺎر، ﺳﯿﻤﺮغ و ﺳﻮادﮐﻮه ﺷﻤﺎﻟﯽ کمال علیپور  اصولگرا   
ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮر و ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد عبدالوحید فیاضی اصولگرا   
ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﻮﺷﻬﺮ ، ﭼﺎﻟﻮس و ﮐﻼردﺷﺖ محمدعلی محسنی اصلاح طلب  
ﻣﺮﮐﺰی اراک ، ﮐﻤﯿﺠﺎن وﺧﻨﺪاب      
ﻣﺮﮐﺰی اراک ، ﮐﻤﯿﺠﺎن وﺧﻨﺪاب      
ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻔﺮش ، آﺷﺘﯿﺎن وﻓﺮاﻫﺎن سینا کمال خانی اصلاح طلب  
ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻤﯿﻦ علیرضا نظری    
ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎوه و زرﻧﺪﯾﻪ محمد سبزی    
ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺎزﻧﺪ محمود احمدی بی‌غش اصولگرا  
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺤﻼت و دﻟﯿﺠﺎن علیرضا سلیمی پایداری  
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،ﻗﺸﻢ ، اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ، ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد و ﺧﻤﯿﺮ      
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،ﻗﺸﻢ ، اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ، ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد و ﺧﻤﯿﺮ      
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،ﻗﺸﻢ ، اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ، ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد و ﺧﻤﯿﺮ      
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﺑﺴﺘﮏ و ﭘﺎرﺳﯿﺎن احمد جباری     
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﯿﻨﺎب ، رودان، ﺟﺎﺳﮏ،ﺳﯿﺮﯾﮏ وﺑﺸﺎﮔﺮد      
ﻫﻤﺪان اﺳﺪآﺑﺎد کیومرث سرمدی    
ﻫﻤﺪان ﺑﻬﺎر و ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ      
ﻫﻤﺪان رزن  حسن لطفی    
ﻫﻤﺪان  تویسرکان محمدمهدی مفتح اصولگرا  
ﻫﻤﺪان ﻣﻼﯾﺮ      
ﻫﻤﺪان ﻣﻼﯾﺮ      
ﻫﻤﺪان ﻧﻬﺎوﻧﺪ      
ﻫﻤﺪان ﻫﻤﺪان وﻓﺎﻣﻨﯿﻦ      
ﻫﻤﺪان ﻫﻤﺪان وﻓﺎﻣﻨﯿﻦ      
ﯾﺰد اردﮐﺎن      
ﯾﺰد ﺗﻔﺖ و ﻣﯿﺒﺪ جلیل میرمحمدی    
ﯾﺰد ﻣﻬﺮﯾﺰ،ﺑﺎﻓﻖ،اﺑﺮﮐﻮه، ﺧﺎﺗﻢ وﺑﻬﺎﺑﺎد      
ﯾﺰد ﯾﺰد ،اﺷﮑﺬر، ﺑﺨﺶ ﻧﺪوﺷﻦ و دﻫﺴﺘﺎن ﺳﻮرک محمد صالح جوکار اصولگرا  
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
73 نفر این پست را پسندیده اند

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.