پولیش ماشین چیست

  • از آنجایی که آفتاب سوختگی یک خودرو دغدغه‌های بسیار زیادی برای مالک آن ایجاد می‌کند و به مات شدن و یا زردی رنگ بدنه منجر می‌گردد، این افراد به دنبال استفاده از راهکارهای مناسب برای برطرف ساختن آفتاب سوختگی و آثار آن بر روی سطح بدنه و رنگ خودرو هستند. یکی از روش‌هایی که این افراد از آن استفاده می‌کنند پولیش کاری است.