طرح شفافیت پارلمان

  • نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در خصوص رد طرح شفافیت آرا نمایندگان می گوید: نکته این است که این نگرانی وجود دارد که طرح شفافیت مطرح شود، کلیات آن رای بیاورد و برگردد به کمیسیون تا پایان ۴ سال این دوره در آنجا بماند؛ به عبارتی از تصویب کلیات آن صرفا یک استفاده موقت و بهره‌برداری انتخاباتی صورت گیرد و این نگرانی جدی است

  • تعدادی از نمایندگان با ارائه طرحی به دنبال آن هستند تا این علنی شدن را در پارلمان ایران هم ساری و جاری کنند اما آیا این تغییر صورت می گیرد؟

  • رئیس فراکسیون شفافیت در مجلس گفت: این طرح باید به طور جامع قابلیت پرداختن به چهار حوزه نمایندگان، کمیسیون‌ها، صحن و مدیریت مجلس (معاونت‌های سه گانه) را داشته باشد، در این زمینه آیین نامه در صورت نیاز می‌تواند اصلاح شود تا فعالیت این چهار حوزه به طور شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.