روایت موسوی تبریزی از انتخاب مهدی بازرگان

  • تشکیل دولت موقت در روزهایی که بختیار اصرار داشت در منصب خود باقی بماند از جمله نقاط استراتژیک انقلاب اسلامی به شمار می آید. اینکه چگونه رئیس دولت انتخاب شد روایتی دارد که از خاطرات موسوی تبریزی می خوانیم.