خاطره آیت الله دوانی از دیدار امام

  • جی پلاس؛

    بعد از بازگشت علامه دوانی از سفر تبلیغی، امام وی را در خیابان دید و گفت: آقای دوانی! من عادت ندارم به دیدن کسانی که از‌‎ ‎‌سفر برمی گردند بروم، ولی اگر شما منزل باشید فردا صبح ساعت 11 به دیدن شما‌‎ ‎‌می آیم. علامه در خاطره خود به علت این دیدار اشاره کرده است.