ماه رمضان

تاریخ

ایام رمضان 1400

اوقات شرعی

دعای ایام رمضان+ ترجمه (صوت)

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد شاطری

چهارشنبه

۱۴۰۰/۱/۲۵

یکم ماه رمضان

اذان صبح 5:03 طلوع آفتاب 6:32 اذان ظهر 13:04

غروب آفتاب 19:38 اذان مغرب 19:56 نیمه شب 0:21

دعای روز اول

جزء 1

پنجشنبه 

۱۴۰۰/۱/۲۶

دوم ماه رمضان

اذان صبح 5:02 طلوع آفتاب 6:30 اذان ظهر 13:04

غروب آفتاب 19:38 اذان مغرب 19:57 نیمه شب 0:20

دعای روز دوم

جزء 2

جمعه

۱۴۰۰/۱/۲۷

سوم ماه رمضان

اذان صبح 5:02 طلوع آفتاب 6:30 اذان ظهر 13:04

غروب آفتاب 19:38 اذان مغرب 19:57 نیمه شب 0:20

دعای روز سوم

جزء 3

شنبه

۱۴۰۰/۱/۲۸

چهارم ماه رمضان

اذان صبح 5:00 طلوع آفتاب 6:29 اذان ظهر 13:04

غروب آفتاب 19:39 اذان مغرب 19:58 نیمه شب 0:20

دعای روز چهارم

جزء 4

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۹ 

پنجم ماه رمضان

اذان صبح 4:59 طلوع آفتاب 6:28 اذان ظهر 13:04

غروب آفتاب 19:40 اذان مغرب 19:59 نیمه شب 0:19

دعای روز پنجم

جزء 5

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰ 

ششم ماه رمضان

اذان صبح 4:57 طلوع آفتاب 6:27 اذان ظهر 13:04

غروب آفتاب 19:41 اذان مغرب 20:00 نیمه شب 0:19

دعای روزششم

جزء 6

سه‌شنبه

۱۴۰۰/۱/۳۱

هفتم ماه رمضان

اذان صبح 4:56 طلوع آفتاب 6:25 اذان ظهر 13:03

غروب آفتاب 19:42 اذان مغرب 20:01 نیمه شب 0:19

دعای روز هفتم

جزء 7

چهارشنبه

۱۴۰۰/۲/۱

هشتم ماه رمضان

اذان صبح 4:54 طلوع آفتاب 6:24 اذان ظهر 13:03

غروب آفتاب 19:43 اذان مغرب 20:02 نیمه شب 0:18

دعای روز هشتم

جزء 8

پنجشنبه

۱۴۰۰/۲/۲

نهم ماه رمضان

اذان صبح 4:53 طلوع آفتاب 6:23 اذان ظهر 13:03

غروب آفتاب 19:43 اذان مغرب 20:02 نیمه شب 0:18

دعای روز نهم

جزء 9

جمعه

۱۴۰۰/۲/۳

دهم ماه رمضان

اذان صبح 4:51 طلوع آفتاب 6:22 اذان ظهر 13:03

غروب آفتاب 19:44 اذان مغرب 20:03 نیمه شب 0:18

دعای روز دهم

جزء 10

شنبه

۱۴۰۰/۲/۴

یازدهم ماه رمضان

اذان صبح 4:50 طلوع آفتاب 6:20 اذان ظهر 13:03

غروب آفتاب 19:45 اذان مغرب 20:04 نیمه شب 0:17

دعای روز یازدهم

جزء 11

یکشنبه

۱۴۰۰/۲/۵

دوازدهم ماه رمضان

اذان صبح 4:48 طلوع آفتاب 6:19 اذان ظهر 13:02

غروب آفتاب 19:46 اذان مغرب 20:05 نیمه شب 0:17

دعای روز دوازدهم

جزء 12

دوشنبه

۱۴۰۰/۲/۶

سیزدهم ماه رمضان

اذان صبح 4:47 طلوع آفتاب 6:18 اذان ظهر 13:02

غروب آفتاب 19:47 اذان مغرب 20:06 نیمه شب 0:17

دعای روز سیزدهم

جزء 13

سه‌شنبه

۱۴۰۰/۲/۷

چهاردهم ماه رمضان

اذان صبح 4:45 طلوع آفتاب 6:17 اذان ظهر 13:02

غروب آفتاب 19:48 اذان مغرب 20:07 نیمه شب 0:16

دعای روز چهاردهم

جزء 14

چهارشنبه

۱۴۰۰/۲/۸

پانزدهم ماه رمضان

اذان صبح 4:44 طلوع آفتاب 6:16 اذان ظهر 13:02

غروب آفتاب 19:48 اذان مغرب 20:08 نیمه شب 0:16

دعای روز پانزدهم

جزء 15

پنجشنبه

۱۴۰۰/۲/۹

شانزدهم ماه رمضان

اذان صبح 4:42 طلوع آفتاب 6:15 اذان ظهر 13:02

غروب آفتاب 19:49 اذان مغرب 20:09 نیمه شب 0:16

دعای روز شانزدهم

جزء 16

جمعه

۱۴۰۰/۲/۱۰

هفدهم ماه رمضان

اذان صبح 4:41 طلوع آفتاب 6:14 اذان ظهر 13:02

غروب آفتاب 19:50 اذان مغرب 20:09 نیمه شب 0:15

دعای روز هفدهم

جزء 17

شنبه

۱۴۰۰/۲/۱۱

هجدهم ماه رمضان

اذان صبح 4:39 طلوع آفتاب 6:12 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:51 اذان مغرب 20:10 نیمه شب 0:15

دعای روز هجدهم

جزء 18

یکشنبه

۱۴۰۰/۲/۱۲

نوزدهم ماه رمضان

اذان صبح 4:38 طلوع آفتاب 6:11 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:52 اذان مغرب 20:11 نیمه شب 0:15

دعای روز نوزدهم

جزء 19

دوشنبه

۱۴۰۰/۲/۱۳

بیستم ماه رمضان

اذان صبح 4:37 طلوع آفتاب 6:10 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:53 اذان مغرب 20:12 نیمه شب 0:15

دعای روز بیستم

جزء 20

سه‌شنبه

۱۴۰۰/۲/۱۴

بیست و یکم ماه رمضان

اذان صبح 4:35 طلوع آفتاب 6:09 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:54 اذان مغرب 20:13 نیمه شب 0:14

دعای روز بیست و یکم

جزء 21

چهارشنبه

۱۴۰۰/۲/۱۵

بیست ودوم ماه رمضان

اذان صبح 4:34 طلوع آفتاب 6:08 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:54 اذان مغرب 20:14 نیمه شب 0:14

دعای روز بیست و دوم

جزء 22

پنجشنبه

۱۴۰۰/۲/۱۶

بیست و سوم ماه رمضان

اذان صبح 4:32 طلوع آفتاب 6:07 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:55 اذان مغرب 20:15 نیمه شب 0:14

دعای روز بیست و سوم

جزء 23

جمعه

۱۴۰۰/۲/۱۷

بیست و چهارم ماه رمضان

اذان صبح 4:31 طلوع آفتاب 6:06 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:56 اذان مغرب 20:16 نیمه شب 0:14

دعای روز بیست و چهارم

جزء 24

شنبه

۱۴۰۰/۲/۱۸

بیست و پنجم ماه رمضان

اذان صبح 4:30 طلوع آفتاب 6:05 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:57 اذان مغرب 20:17 نیمه شب 0:13

دعای روز بیست و پنجم

جزء 25

یکشنبه

۱۴۰۰/۲/۱۹

بیست وششم ماه رمضان

اذان صبح 4:28 طلوع آفتاب 6:04 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:58 اذان مغرب 20:17 نیمه شب 0:13

دعای روزبیست و ششم

جزء 26

دوشنبه

۱۴۰۰/۲/۲۰

بیست و هفتم ماه رمضان

اذان صبح 4:27 طلوع آفتاب 6:04 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:59 اذان مغرب 20:18 نیمه شب 0:13

دعای روز بیست و هفتم

جزء 27

سه‌شنبه

۱۴۰۰/۲/۲۱

بیست و هشتم ماه رمضان

اذان صبح 4:26 طلوع آفتاب 6:03 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:59 اذان مغرب 20:19 نیمه شب 0:13

دعای روز بیست و هشتم

جزء 28

چهارشنبه

۱۴۰۰/۲/۲۲

بیست و نهم  ماه رمضان

اذان صبح 4:25 طلوع آفتاب 6:02 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 20:00 اذان مغرب 20:20 نیمه شب 0:12

دعای روز بیست و نهم

جزء 29

پنجشنبه

۱۴۰۰/۲/۲۲

سی ام  ماه رمضان

اذان صبح 4:24 طلوع آفتاب 6:01 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 20:01 اذان مغرب 20:21 نیمه شب 0:12

دعای روز سی ام

جزء 30

منبع اوقات شرعی: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران