ماه رمضان

تاریخ ایام رمضان 1402 اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب

دعای ایام رمضان

+ ترجمه (صوت)

ترتیل قرآن کریم

با صدای استاد شاطری

پنجشنبه

1402/01/3

یکم ماه رمضان 04:39:54 06:03:59 12:11:03 18:18:08 18:36:13 دعای روز اول جزء 1

جمعه

1402/01/4

دوم ماه رمضان 04:38:22 06:02:33 12:10:45 18:18:58 18:37:03 دعای روز دوم جزء 2

شنبه

1402/01/5

سوم ماه رمضان 04:36:49 06:01:07 12:10:27 18:19:48 18:37:54 دعای روز سوم جزء 3

یکشنبه

1402/01/6

چهارم ماه رمضان 04:35:15 05:59:41 12:10:09 18:20:37 18:38:44 دعای روز چهارم جزء 4

دوشنبه

1402/01/7 

پنجم ماه رمضان 04:33:41 05:58:15 12:09:51 18:21:27 18:39:35 دعای روز پنجم جزء 5

سه شنبه

1402/01/8

ششم ماه رمضان 04:32:07 05:56:49 12:09:33 18:22:17 18:40:26 دعای روزششم جزء 6

چهارشنبه

1402/01/9

هفتم ماه رمضان 04:30:33 05:55:23 12:09:15 18:23:06 18:41:16 دعای روز هفتم جزء 7

پنجشنبه

1402/01/10

هشتم ماه رمضان 04:28:58 05:53:58 12:08:57 18:23:56 18:42:07 دعای روز هشتم جزء 8

جمعه

1402/01/11

نهم ماه رمضان 04:27:24 05:52:32 12:08:39 18:24:45 18:42:57 دعای روز نهم جزء 9

شنبه

1402/01/12

دهم ماه رمضان 04:25:49 05:51:07 12:08:21 18:25:35 18:43:48 دعای روز دهم جزء 10

یکشنبه

1402/01/13

یازدهم ماه رمضان 04:24:13 05:49:42 12:08:03 18:26:24 18:44:39 دعای روز یازدهم جزء 11

دوشنبه

1402/01/14

دوازدهم ماه رمضان 04:22:38 05:48:18 12:07:46 18:27:14 18:45:29 دعای روز دوازدهم جزء 12

سه شنبه

1402/01/15

سیزدهم ماه رمضان 04:21:03 05:46:53 12:07:28 18:28:03 18:46:20 دعای روز سیزدهم جزء 13

چهارشنبه

1402/01/16

چهاردهم ماه رمضان 04:19:27 05:45:29 12:07:11 18:28:53 18:47:11 دعای روز چهاردهم جزء 14

پنجشنبه

1402/01/17

پانزدهم ماه رمضان 04:17:51 05:44:05 12:06:54 18:29:42 18:48:02 دعای روز پانزدهم جزء 15

جمعه

1402/01/18

شانزدهم ماه رمضان 04:16:16 05:42:42 12:06:37 18:30:31 18:48:53 دعای روز شانزدهم جزء 16

 شنبه

1402/01/19

هفدهم ماه رمضان 04:14:40 05:41:19 12:06:20 18:31:21 18:49:44 دعای روز هفدهم جزء 17

یکشنبه

1402/01/20

هجدهم ماه رمضان 04:13:05 05:39:57 12:06:04 18:32:10 18:50:35 دعای روز هجدهم جزء 18

دوشنبه

1402/01/21

نوزدهم ماه رمضان 04:11:29 05:38:35 12:05:47 18:33:00 18:51:27 دعای روز نوزدهم جزء 19

سه شنبه

1402/01/22

بیستم ماه رمضان 04:09:54 05:37:13 12:05:31 18:33:49 18:52:18 دعای روز بیستم جزء 20

چهارشنبه

1402/01/23

بیست و یکم ماه رمضان 04:08:19 05:35:52 12:05:16 18:34:39 18:53:10 دعای روز بیست و یکم جزء 21

پنجشنبه

1402/01/24

بیست ودوم ماه رمضان 04:06:44 05:34:32 12:05:00 18:35:29 18:54:01 دعای روز بیست و دوم جزء 22

جمعه

1402/01/25

بیست و سوم ماه رمضان 04:05:09 05:33:12 12:04:45 18:36:18 18:54:53 دعای روز بیست و سوم جزء 23

شنبه

1402/01/26

بیست و چهارم ماه رمضان 04:03:34 05:31:53 12:04:30 18:37:08 18:55:45 دعای روز بیست و چهارم جزء 24

یکشنبه

1402/01/27

بیست و پنجم ماه رمضان 04:02:00 05:30:34 12:04:16 18:37:58 18:56:37 دعای روز بیست و پنجم جزء 25

دوشنبه

1402/01/28

بیست وششم ماه رمضان 04:00:26 05:29:16 12:04:02 18:38:48 18:57:29 دعای روزبیست و ششم جزء 26

سه شنبه

1402/01/29

بیست و هفتم ماه رمضان 03:58:52 05:27:59 12:03:48 18:39:38 18:58:21 دعای روز بیست و هفتم جزء 27

چهارشنبه

1402/01/30

بیست و هشتم ماه رمضان 03:57:19 05:26:43 12:03:35 18:40:28 18:59:14 دعای روز بیست و هشتم جزء 28

پنجشنبه

1402/01/31

بیست و نهم  ماه رمضان 03:55:46 05:25:27 12:03:22 18:41:18 19:00:06 دعای روز بیست و نهم جزء 29

جمعه

1402/02/01

سی ام  ماه رمضان 03:54:14 05:24:12 12:03:10 18:42:08 19:00:59 دعای روز سی ام جزء 30