ماه رمضان

تاریخ

ایام رمضان 1401

اوقات شرعی

دعای ایام رمضان+ ترجمه (صوت)

ترتیل قرآن کریم با صدای استاد شاطری

یکشنیه

1401/01/14

یکم ماه رمضان

اذان صبح 5:22 طلوع آفتاب 6:47 اذان ظهر 13:7

غروب آفتاب 19:27 اذان مغرب 19:45 نیمه شب 0:24

دعای روز اول

جزء 1

دوشنبه

1401/01/15

دوم ماه رمضان

اذان صبح 5:20 طلوع آفتاب 6:46 اذان ظهر 13:07

غروب آفتاب 19:28اذان مغرب 19:48 نیمه شب 0:24

دعای روز دوم

جزء 2

سه شنبه

1401/01/16

سوم ماه رمضان

اذان صبح 5:19 طلوع آفتاب 6:45 اذان ظهر 13:07

غروب آفتاب 19:29 اذان مغرب 19:47 نیمه شب 0:24

دعای روز سوم

جزء 3

چهارشنبه

1401/01/17

چهارم ماه رمضان

اذان صبح 5:17 طلوع آفتاب 6:43 اذان ظهر 13:06

غروب آفتاب 19:29 اذان مغرب 19:48 نیمه شب 0:23

دعای روز چهارم

جزء 4

پنجشنبه 1401/01/18 

پنجم ماه رمضان

اذان صبح 5:15 طلوع آفتاب 6:42 اذان ظهر 13:06

غروب آفتاب 19:30 اذان مغرب 19:49 نیمه شب 0:23

دعای روز پنجم

جزء 5

جمعه

1401/01/19

ششم ماه رمضان

اذان صبح 5:14 طلوع آفتاب 6:40 اذان ظهر 13:06

غروب آفتاب 19:31 اذان مغرب 19:49 نیمه شب 0:22

دعای روزششم

جزء 6

شنبه

1401/01/20

هفتم ماه رمضان

اذان صبح 5:12 طلوع آفتاب 6:39 اذان ظهر 13:06

غروب آفتاب 19:32 اذان مغرب 19:50 نیمه شب 0:22

دعای روز هفتم

جزء 7

یکشنبه

1401/01/21

هشتم ماه رمضان

اذان صبح 5:11 طلوع آفتاب 6:38 اذان ظهر 13:05

غروب آفتاب 19:33 اذان مغرب 19:51 نیمه شب 0:22

دعای روز هشتم

جزء 8

دوشنبه

1401/01/22

نهم ماه رمضان

اذان صبح 5:09 طلوع آفتاب 6:36 اذان ظهر 13:05

غروب آفتاب 19:34 اذان مغرب 19:52 نیمه شب 0:21

دعای روز نهم

جزء 9

سه شنبه

1401/01/23

دهم ماه رمضان

اذان صبح 5:07 طلوع آفتاب 6:35 اذان ظهر 13:05

غروب آفتاب 19:34 اذان مغرب 19:53 نیمه شب 0:21

دعای روز دهم

جزء 10

چهارشنبه

1401/01/24

یازدهم ماه رمضان

اذان صبح 5:06 طلوع آفتاب 6:34 اذان ظهر 13:04

غروب آفتاب 19:35 اذان مغرب 19:54 نیمه شب 0:21

دعای روز یازدهم

جزء 11

پنج شنبه

1401/01/25

دوازدهم ماه رمضان

اذان صبح 5:04 طلوع آفتاب 6:32 اذان ظهر 13:04

غروب آفتاب 19:36 اذان مغرب 19:55 نیمه شب 0:20

دعای روز دوازدهم

جزء 12

جمعه

1401/01/26

سیزدهم ماه رمضان

اذان صبح 5:03 طلوع آفتاب 6:31 اذان ظهر 13:04

غروب آفتاب 19:37 اذان مغرب 19:55 نیمه شب 0:20

دعای روز سیزدهم

جزء 13

شنبه

1401/01/27

چهاردهم ماه رمضان

اذان صبح 5:01 طلوع آفتاب 6:30 اذان ظهر 13:04

غروب آفتاب 19:38 اذان مغرب 19:56 نیمه شب 0:19

دعای روز چهاردهم

جزء 14

یکشنبه

1401/01/28

پانزدهم ماه رمضان

اذان صبح 5:00 طلوع آفتاب 6:28 اذان ظهر 13:03

غروب آفتاب 19:39 اذان مغرب 19:57 نیمه شب 0:19

دعای روز پانزدهم

جزء 15

دوشنبه

1401/01/29

شانزدهم ماه رمضان

اذان صبح 4:58 طلوع آفتاب 6:27 اذان ظهر 13:03

غروب آفتاب 19:39 اذان مغرب 19:58 نیمه شب 0:19

دعای روز شانزدهم

جزء 16

سه شنبه

1401/01/30

هفدهم ماه رمضان

اذان صبح 4:56 طلوع آفتاب 6:26 اذان ظهر 13:03

غروب آفتاب 19:40 اذان مغرب 19:59 نیمه شب 0:18

دعای روز هفدهم

جزء 17

چهارشنبه

1401/01/31

هجدهم ماه رمضان

اذان صبح 4:55 طلوع آفتاب 6:25 اذان ظهر 13:03

غروب آفتاب 19:41 اذان مغرب 20:00 نیمه شب 0:18

دعای روز هجدهم

جزء 18

پنجشنبه

1401/02/01

نوزدهم ماه رمضان

اذان صبح 4:53 طلوع آفتاب 6:23 اذان ظهر 13:03

غروب آفتاب 19:42 اذان مغرب 20:01 نیمه شب 0:18

دعای روز نوزدهم

جزء 19

جمعه

1401/02/02

بیستم ماه رمضان

اذان صبح 4:52 طلوع آفتاب 6:22 اذان ظهر 13:02

غروب آفتاب 19:43 اذان مغرب 20:02 نیمه شب 0:17

دعای روز بیستم

جزء 20

شنبه

1401/02/03

بیست و یکم ماه رمضان

اذان صبح 4:50 طلوع آفتاب 6:21 اذان ظهر 13:02

غروب آفتاب 19:44 اذان مغرب 20:02 نیمه شب 0:17

دعای روز بیست و یکم

جزء 21

یکشنبه

1401/02/04

بیست ودوم ماه رمضان

اذان صبح 4:49 طلوع آفتاب 6:20 اذان ظهر 13:02

غروب آفتاب 19:44 اذان مغرب 20:03 نیمه شب 0:17

دعای روز بیست و دوم

جزء 22

دوشنبه

1401/02/05

بیست و سوم ماه رمضان

اذان صبح 4:47 طلوع آفتاب 6:19 اذان ظهر 13:02

غروب آفتاب 19:45 اذان مغرب 20:04 نیمه شب 0:16

دعای روز بیست و سوم

جزء 23

سه شنبه

1401/02/06

بیست و چهارم ماه رمضان

اذان صبح 4:46 طلوع آفتاب 6:17 اذان ظهر 13:02

غروب آفتاب 19:46 اذان مغرب 20:05 نیمه شب 0:16

دعای روز بیست و چهارم

جزء 24

چهارشنبه

1401/02/07

بیست و پنجم ماه رمضان

اذان صبح 4:44 طلوع آفتاب 6:16 اذان ظهر 13:02

غروب آفتاب 19:47 اذان مغرب 20:06 نیمه شب 0:16

دعای روز بیست و پنجم

جزء 25

پنجشنبه

1401/02/08

بیست وششم ماه رمضان

اذان صبح 4:43 طلوع آفتاب 6:15 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:48 اذان مغرب 20:07 نیمه شب 0:15

دعای روزبیست و ششم

جزء 26

جمعه

1401/02/09

بیست و هفتم ماه رمضان

اذان صبح 4:41 طلوع آفتاب 6:14 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:49 اذان مغرب 20:08 نیمه شب 0:15

دعای روز بیست و هفتم

جزء 27

شنبه

1401/02/10

بیست و هشتم ماه رمضان

اذان صبح 4:40  طلوع آفتاب 6:13 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:49 اذان مغرب 20:09 نیمه شب 0:15

دعای روز بیست و هشتم

جزء 28

یکشنبه

1401/02/11

بیست و نهم  ماه رمضان

اذان صبح 4:39 طلوع آفتاب 6:12 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:50 اذان مغرب 20:10 نیمه شب 0:14

دعای روز بیست و نهم

جزء 29

دوشنبه

1401/02/12

سی ام  ماه رمضان

اذان صبح 4:38 طلوع آفتاب 6:12 اذان ظهر 13:01

غروب آفتاب 19:52 اذان مغرب 20:11 نیمه شب 0:14

دعای روز سی ام

جزء 30

منبع اوقات شرعی: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران