ماه رمضان

تاریخ ایام رمضان 98 اوقات شرعی دعای ایام رمضان+ ترجمه (صوت) ترتیل قرآن کریم با صدای استاد شاطری
 شنبه 6 اردیبهشت 1399  یکم ماه رمضان 

اذان صبح : 4.48- طلوع آفتاب : 6.19- اذان ظهر :13.2- غروب آفتاب :19.46 -اذان مغرب : 20.05

دعای روز اول جزء 1
یک شنبه 7 اردیبهشت 1399  دوم ماه رمضان اذان صبح : 4.46- طلوع آفتاب : 6.18- اذان ظهر :13.2- غروب آفتاب :19.47 -اذان مغرب : 20.06 دعای روز دوم  جزء 2
دوشنبه 8 اردیبهشت 1399   سوم ماه رمضان اذان صبح : 4.45- طلوع آفتاب : 6.17- اذان ظهر :13.2- غروب آفتاب :19.48 -اذان مغرب : 20.07 دعای روز سوم جزء 3
 سه شنبه 9 اردیبهشت 1399  چهارم ماه رمضان اذان صبح : 4.43- طلوع آفتاب : 6.15- اذان ظهر :13.2- غروب آفتاب :19.49 -اذان مغرب : 20.08 دعای روز چهارم  جزء 4
چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399  پنجم ماه رمضان اذان صبح : 4.42- طلوع آفتاب : 6.14- اذان ظهر :13.2- غروب آفتاب :19.50 -اذان مغرب : 20.09 دعای روز پنجم جزء 5
پنج شنبه 11 اردیبهشت 1399  ششم ماه رمضان اذان صبح : 4.40- طلوع آفتاب : 6.13- اذان ظهر :13.2- غروب آفتاب :19.50 -اذان مغرب : 20.10 دعای روزششم جزء 6
جمعه 12 اردیبهشت 1399  هفتم ماه رمضان اذان صبح : 4.39- طلوع آفتاب : 6.12- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :19.51 -اذان مغرب : 20.11 دعای روز هفتم  جزء 7
شنبه 13 اردیبهشت 1399  هشتم ماه رمضان اذان صبح : 4.38- طلوع آفتاب : 6.11- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :19.52 -اذان مغرب : 20.11 دعای روز هشتم  جزء 8
یکشنبه 14 اردیبهشت 1399  نهم ماه رمضان اذان صبح : 4.36- طلوع آفتاب : 6.10- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :19.53 -اذان مغرب : 20.12 دعای روز نهم  جزء 9
 دوشنبه15 اردیبهشت 1399  دهم ماه رمضان اذان صبح : 4.35- طلوع آفتاب : 6.09- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :19.54 -اذان مغرب :20.13  دعای روز دهم  جزء 10
سه شنبه 16 اردیبهشت 1399  یازدهم ماه رمضان اذان صبح : 4.33- طلوع آفتاب : 6.08- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :19.55 -اذان مغرب :20.14  دعای روز یازدهم جزء 11
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399  دوازدهم ماه رمضان اذان صبح : 4.32- طلوع آفتاب : 6.07- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :19.55 -اذان مغرب : 20.15 دعای روز دوازدهم جزء 12
پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399  سیزدهم ماه رمضان اذان صبح : 4.31- طلوع آفتاب : 6.06- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :19.56 -اذان مغرب : 20.16 دعای روز سیزدهم جزء 13

 جمعه19 اردیبهشت 1399 

چهاردهم ماه رمضان اذان صبح : 4.29- طلوع آفتاب : 6.05- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :19.57 -اذان مغرب : 20.17 دعای روز چهاردهم جزء 14
شنبه20 اردیبهشت 1399  پانزدهم ماه رمضان اذان صبح : 4.28- طلوع آفتاب : 6.04- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :19.58 -اذان مغرب : 20.18 دعای روز پانزدهم جزء 15
یکشنبه21 اردیبهشت 1399  شانزدهم ماه رمضان اذان صبح : 4.27- طلوع آفتاب : 6.03- اذان ظهر :13.1- غروب آفتاب :19.59 -اذان مغرب : 20.19 دعای روز شانزدهم جزء 16
دوشنبه22 اردیبهشت 1399  هفدهم ماه رمضان اذان صبح : 4.26- طلوع آفتاب : 6.02- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :20.00-اذان مغرب : 20.19 دعای روز هفدهم جزء 17
سه شنبه23 اردیبهشت 1399  هجدهم ماه رمضان اذان صبح : 4.24- طلوع آفتاب : 6.02- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :20.00-اذان مغرب : 20.20 دعای روز هجدهم جزء 18
چهارشنبه24 اردیبهشت 1399  نوزدهم ماه رمضان اذان صبح : 4.23- طلوع آفتاب : 6.01- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :20.01-اذان مغرب : 20.21 دعای روز نوزدهم  جزء 19
پنجشنبه25 اردیبهشت 1399  بیستم ماه رمضان اذان صبح : 4.22- طلوع آفتاب : 6.00- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :20.02-اذان مغرب : 20.22 دعای روز بیستم  جزء 20
جمعه 26 اردیبهشت 1399  بیست و یکم ماه رمضان اذان صبح : 4.21- طلوع آفتاب : 5.59- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :20.03-اذان مغرب : 20.23 دعای روز بیست و یکم  جزء 21
شنبه27 اردیبهشت 1399  بیست ودوم ماه رمضان اذان صبح : 4.20- طلوع آفتاب : 5.58- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :20.04-اذان مغرب : 20.24 دعای روز بیست و دوم جزء 22
یک شنبه28 اردیبهشت 1399  بیست و سوم ماه رمضان اذان صبح : 4.19- طلوع آفتاب : 5.58- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :20.04-اذان مغرب : 20.25 دعای روز بیست و سوم جزء 23
دوشنبه29 اردیبهشت 1399  بیست و چهارم ماه رمضان
اذان صبح : 4.18- طلوع آفتاب : 5.57- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :20.05-اذان مغرب : 20.25
دعای روز بیست و چهارم جزء 24
 سه شنبه30 اردیبهشت 1399  بیست و پنجم ماه رمضان اذان صبح : 4.17- طلوع آفتاب : 5.56- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :20.06-اذان مغرب : 20.26 دعای روز بیست و پنجم جزء 25
چهارشنبه31 اردیبهشت 1399  بیست وششم ماه رمضان اذان صبح : 4.16- طلوع آفتاب : 5.56- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :20.07-اذان مغرب : 20.27 دعای روزبیست و ششم  جزء 26
پنج شنبه1 خرداد 1399  بیست و هفتم ماه رمضان اذان صبح : 4.15- طلوع آفتاب : 5.55- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :20.07-اذان مغرب : 20.28 دعای روز بیست و هفتم جزء 27
جمعه2 خرداد1399 بیست و هشتم ماه رمضان اذان صبح : 4.14- طلوع آفتاب : 5.54- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :20.08-اذان مغرب : 20.29 دعای روز بیست و هشتم جزء 28
 شنبه  3 خرداد 1399 بیست و نهم  ماه رمضان اذان صبح : 4.13- طلوع آفتاب : 5.54- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :20.09-اذان مغرب : 20.29 دعای روز بیست و نهم جزء 29
 یک شنبه 4خرداد 1399 سی ام  ماه رمضان اذان صبح : 4.12- طلوع آفتاب : 5.53- اذان ظهر :13.01- غروب آفتاب :20.10-اذان مغرب : 20.30 دعای روز سی ام جزء 30

منبع اوقات شرعی: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران