ماه رمضان

روز تاریخ ایام رمضان 1402 اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب دعای ایام رمضان ترتیل قرآن کریم
سه شنبه 1402/12/22 یکم ماه رمضان 4:56 6:19 12:14 18:09 18:28 دعای روز اول جزء 1
چهارشنبه 1402/12/23 دوم ماه رمضان 4:54 6:18 12:14 18:10 18:28 دعای روز دوم جزء 2
پنجشنبه 1402/12/24 سوم ماه رمضان 4:53 6:16 12:13 18:11 18:29 دعای روز سوم جزء 3
جمعه 1402/12/25 چهارم ماه رمضان 4:51 6:15 12:13 18:12 18:30 دعای روز چهارم جزء 4
شنبه 1402/12/26 پنجم ماه رمضان 4:50 6:13 12:13 18:13 18:31 دعای روز پنجم جزء 5
یکشنبه 1402/12/27 ششم ماه رمضان 4:48 6:12 12:13 18:14 18:32 دعای روزششم جزء 6
دوشنبه 1402/12/28 هفتم ماه رمضان 4:47 6:11 12:12 18:15 18:33 دعای روز هفتم جزء 7
سه شنبه 1402/12/29 هشتم ماه رمضان 4:45 6:09 12:12 18:15 18:33 دعای روز هشتم جزء 8
چهارشنبه 1403/01/01 نهم ماه رمضان 4:44 6:08 12:12 18:16 18:34 دعای روز نهم جزء 9
پنجشنبه 1403/01/02 دهم ماه رمضان 4:42 6:06 12:11 18:17 18:35 دعای روز دهم جزء 10
جمعه 1403/01/03 یازدهم ماه رمضان 4:41 6:05 12:11 18:18 18:36 دعای روز یازدهم جزء 11
شنبه 1403/01/04 دوازدهم ماه رمضان 4:39 6:03 12:11 18:19 18:37 دعای روز دوازدهم جزء 12
یکشنبه 1403/01/05 سیزدهم ماه رمضان 4:38 6:02 12:10 18:20 18:38 دعای روز سیزدهم جزء 13
دوشنبه 1403/01/06 چهاردهم ماه رمضان 4:36 6:00 12:10 18:20 18:39 دعای روز چهاردهم جزء 14
سه شنبه 1403/01/07 پانزدهم ماه رمضان 4:35 5:59 12:10 18:21 18:39 دعای روز پانزدهم جزء 15
چهارشنبه 1403/01/08 شانزدهم ماه رمضان 4:33 5:58 12:10 18:22 18:40 دعای روز شانزدهم جزء 16
پنجشنبه 1403/01/09 هفدهم ماه رمضان 4:32 5:56 12:09 18:23 18:41 دعای روز هفدهم جزء 17
جمعه 1403/01/10 هجدهم ماه رمضان 4:30 5:55 12:09 18:24 18:42 دعای روز هجدهم جزء 18
شنبه 1403/01/11 نوزدهم ماه رمضان 4:28 5:53 12:09 18:25 18:43 دعای روز نوزدهم جزء 19
یکشنبه 1403/01/12 بیستم ماه رمضان 4:27 5:52 12:08 18:25 18:44 دعای روز بیستم جزء 20
دوشنبه 1403/01/13 بیست و یکم ماه رمضان 4:25 5:51 12:08 18:26 18:44 دعای روز بیست و یکم جزء 21
سه شنبه 1403/01/14 بیست ودوم ماه رمضان 4:24 5:49 12:08 18:27 18:45 دعای روز بیست و دوم جزء 22
چهارشنبه 1403/01/15 بیست و سوم ماه رمضان 4:22 5:48 12:07 18:28 18:46 دعای روز بیست و سوم جزء 23
پنجشنبه 1403/01/16 بیست و چهارم ماه رمضان 4:20 5:46 12:07 18:29 18:47 دعای روز بیست و چهارم جزء 24
جمعه 1403/01/17 بیست و پنجم ماه رمضان 4:19 5:45 12:07 18:30 18:48 دعای روز بیست و پنجم جزء 25
شنبه 1403/01/18 بیست وششم ماه رمضان 4:17 5:43 12:07 18:30 18:49 دعای روزبیست و ششم جزء 26
یکشنبه 1403/01/19 بیست و هفتم ماه رمضان 4:16 5:42 12:06 18:31 18:50 دعای روز بیست و هفتم جزء 27
دوشنبه 1403/01/20 بیست و هشتم ماه رمضان 4:14 5:41 12:06 18:32 18:50 دعای روز بیست و هشتم جزء 28
سه شنبه 1403/01/21 بیست و نهم  ماه رمضان 4:12 5:39 12:06 18:33 18:51 دعای روز بیست و نهم جزء 29
چهارشنبه 1403/01/22 سی ام  ماه رمضان 4:11 5:38 12:06 18:34 18:52 دعای روز سی ام جزء 30