life

جی پلاس/برگی از تاریخ انقلاب اسلامی؛

امام خمینی در نوزدهم بهمن ماه سال ۵۹ در حضور شهید فکوری و پرسنل نیروی هوایی بر احتراز نیروهای نظامی از ورود در گرایش های سیاسی تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار جی پلاس، امام خمینی در نوزدهم بهمن ماه سال ۵۹ در حضور شهید فکوری و نمایندگان پرسنل نیروی هوایی بر احتراز نیروهای نظامی از ورود در گرایش های سیاسی و بی اعتنایی به تبلیغات سوء تاکید کردند. متن سخنان امام به شرح زیر است:

‌‌

"بسم الله الرحمن الرحیم‌

‌‌آشکار شدن ارزشها در روز سختی‌

‌‌     ‌‌ارزش های انسانی در اوقات عادی معلوم نمی شود. در اوقاتی که آرام است یک کشور‌‎ ‎‌و به طور عادی زندگی را می گذرانند، ارزش اشخاص و ارزش گروه ها معلوم نمی شود.‌‎ ‎‌در آن اوقات شاید همه کس مدّعی باشد، مدّعی ارزش، مدّعی انقلابی بودن. و ارزش‌‎ ‎‌اشخاص و ارزش گروه ها بعد از انقلاب و پیروزی نمی تواند تحقّق پیدا بکند و عرضه‌‎ ‎‌شود؛ برای اینکه بعد از پیروزی هم گروه های مختلف می آیند و همه اظهار بستگی‌‎ ‎‌می کنند و همه اظهار انقلابی بودن. گروه هایی از اطراف برای استفاده و برای چیدن میوه‌‎ ‎‌از باغِ حاضرِ انقلاب جمع می شوند؛ و گاهی هم یا بسیاری از اوقات هم، این گروه ها، این‌‎ ‎‌اشخاص که برای میوه چیدن آمده اند، حاضر نیستند که صاحب باغ هم با آنها شرکت‌‎ ‎‌کند! دربست همه چیز را برای خودشان می خواهند. شما بعد از انقلاب شاهد بودید که‌‎ ‎‌گروه هایی عرض وجود کردند و اشخاصی، و همه به صورت انقلابی وارد شدند و‌‎ ‎‌خواستند که در این انقلاب بهره برداری کنند. و مع الأسف خود صاحب باغ ها را هم به‌‎ ‎‌عنوان شریک نشناختند. آن روز، ارزش اشخاص، مردان و گروه ها ثابت می شود و‌‎ ‎‌نمایش پیدا می کند که روز سختی است و روز مرگ است.‌

‌‌

     آن روزی که شما آقایان نیروی هوایی آمدید در صحنه و مخالفت کردید با رژیم‌‎ ‎‌طاغوتی، آن روز ارزش شما در تاریخ ثبت شد و پیش خدای متعال هم محفوظ است.‌

‌‎

‎‌کاری که شما آن روز کردید با کارهایی که امروز می کنید بسیار تفاوت دارد. آن روز‌‎ ‎‌روزی بود که شما و هر کس که به ملت می خواست پیوند کند و به آغوش اسلام بیاید‌‎ ‎‌مواجه با مرگ بود؛ مواجه با گرفتاری بود؛ مواجه با قدرت شیطانی بود. و شما آن روز‌‎ ‎‌امتحان دادید. کسانی که نظیر شما در صحنه آمدند و بر ضد طاغوت یا اعتصاب کردند و‌‎ ‎‌یا تظاهر کردند، آنها هم ارزش خودشان را به نمایش گذاشتند. لکن شما که از نظامی ها‌‎ ‎‌بودید و از نیروی هوایی طاغوت آن وقت بودید، این ارزش را بیشتر از دیگران عَرضه‌‎ ‎‌کردید که از طاغوت بُریدید و به اسلام پیوند کردید. و پیروزی انقلاب رهین همۀ ملت‌‎ ‎‌است و رهین اقدامات شما و سایر قوایی که بعد از شما به اسلام پیوستند و نمایش ارزش‌‎ ‎‌خودشان را دادند. آن روز را هم باید از «یوم الله » ما حساب کنیم. روزی که خدای تبارک‌‎ ‎‌و تعالی شما برادران را و شما نیروی عظیم انسانی را در آن روز بسیج کرد؛ و شما اطاعت‌‎ ‎‌کردید از خدای تبارک و تعالی و به صف انسانی ـ اسلامی ملت پیوستید و به آغوش‌‎ ‎‌اسلام آمدید. قدر آن روز را همه می دانیم. آن روز، روزی است که در تاریخ و در تاریخ‌‎ ‎‌نیروی هوایی ضبط است. و من از همۀ نیروها ـ چه نیروی هوایی و چه نیروی دریایی و‌‎ ‎‌چه زمینی ـ و از همۀ کسانی که قوای مسلَّح بودند آن وقت و در آن وقت در خدمت‌‎ ‎‌طاغوت بودند و بعد به خدمت اسلام آمدند، تشکر می کنم، و ملت اسلام از همۀ آنها‌‎ ‎‌قدردانی می کند.‌

 

‌‌وارد نشدن نیروهای نظامی در گرایشهای سیاسی‌

‌‌     ‌‌مطلبی که من باید به شما و تمام قوای مسلّحه، و خصوصاً ارتش و ژاندارمری، و سایر‌‎ ‎‌کسانی که مربوط به قوای نظامی هستند تذکر بدهم ‌‌[‌‌این‌‌]‌‌ که شما آقایان توجه داشته‌‎ ‎‌باشید که یک گرایش های سیاسی، یک تبلیغات سیاسی در ایران هست. شاید گروه هایی یا‌‎ ‎‌اشخاصی بیایند نفوذ کنند در بین شما؛ و با آن دیدهای سیاسی که انطباق با دیدِ اسلام‌‎ ‎‌ندارد، سیاست های شرقی یا غربی است، به شما مسائلی را القا کنند. شما در این گرایش های‌‎ ‎‌سیاسی و در این مسائل سیاسی وارد نشوید. دیدهای سیاسی را داشته باشید، مطالعات‌‎ ‎‌سیاسی مانع ندارد. اما گرایش های سیاسی که ممکن است آنهایی که بیایند و با شماها‌ صحبت کنند و نفوذ کنند در صف های شما، شما را بدون اینکه توجه داشته باشید از این‌‎ ‎‌راهی که تاکنون آمده اید و از طاغوت به اسلام پیوسته اید جداکنند، و شما توجه نداشته‌‎ ‎‌باشید. سیاستمداران یک مطالعات سیاسی دارند که امثال اشخاص عادی از آنها‌‎ ‎‌اطلاعاتی ندارند. ممکن است افرادی بیایند از همان اشخاصی که دیدهای سیاسی دارند‌‎ ‎‌لکن این دیدهای سیاسی با مصالح کشور تطبیق نمی کند شماها را در اثر تبلیغات‌‎ ‎‌خودشان خدای نخواسته منحرف کنند؛ و این ارزشی را که شما در دنیا دارید و پیش‌‎ ‎‌اسلام دارید و در کشور خودتان دارید از شما سلب کنند. خیلی باید توجه داشته باشید که‌‎ ‎‌به شیاطینی که بخواهند شما را منحرف کنند، یا به طرف راست یا به طرف چپ ولو با اسم‌‎ ‎‌اسلام و اسم ایران و اسم کشور ایران. خیلی توجه داشته باشید که مبادا خدای نخواسته‌‎ ‎‌منحرف بشوید و از اسلامِ عزیز، شما را جدا کنند.‌

 

 

‌‌دولت اسلامی؛ پایبند اخلاق و ارزش های انسانی‌

‌‌     ‌‌اسلام برای شما و برای همۀ بشر و همۀ توده های عالم تحفه آورده است. تحفۀ‌‎ ‎‌همگانی و برای همه. و در رأس برنامه های اسلامی؛ هدایت است که شما را هدایت کند‌‎ ‎‌به راهی که هم دنیای شما تعمیر بشود و معمور باشد، و هم آخرت شما. در هیچ رژیمی و‌‎ ‎‌در هیچ دولتی آن طوری که در دولت اسلام ودر رژیم اسلامی پایبند اخلاق و پایبند‌‎ ‎‌ارزش های انسانی است، نخواهد بود. ادعاها زیاد است، هرجا بروید سران کشورها،در هر‌‎ ‎‌جا بروید، خصوصاً کشورهای ابر قدرت، ادعاهایشان زیاد است. ادعای اینکه ما خلق را‌‎ ‎‌می خواهیم و مصالح خلق و توده ها را می خواهیم و مصالح کارگران را. این ادعا زیاد‌‎ ‎‌است، و از قدیم هم زیاد بوده. ادعای اینکه ما به حقوق بشر احترام قائل می شویم و ما‌‎ ‎‌نسبت به حقوق بشر وفادار هستیم. این ادعاها زیاد است. پیشتر هم بوده، حالا هم هست.‌‎ ‎‌لکن شما باید به اَعمال این مدعیان نگاه کنید، نه به گفتار آنها. گفتارشان شیرین است،‌‎ ‎‌اعمالشان از زهر تلختر است. همان هایی که مدعی حقوق بشر هستند و همانهایی که مدعی‌‎ ‎‌این هستند که باید به قراردادهای بین المللی وفادار بود اولین اشخاصی هستند و اولین‌‎ ‎‌دولتهایی هستند که نه به حقوق بشر اعتنا دارند، و نه به این سازمانهایی که به دست‌ خودشان به وجود آوردند. آنهایی که ادعا می کنند که ما انقلاب کردیم برای خلقها و‌‎ ‎‌برای مردم مستضعف، وقتی اَعمال آنها را شما نگاه کنید، اولین اشخاصی هستند که به‌‎ ‎‌ضد بشر هستند و به ضد ملت خودشان هستند. تمام تبلیغات برای به دست آوردن قدرت‌‎ ‎‌است. تبلیغات شرق و تبلیغات غرب تمامش آلودۀ به آن هواهای نفسانی است که انسان‌‎ ‎‌هرگز سیر نمی شود از آن هواها. با الفاظ خوب، با گفتار خیلی شیرین، مردم را اغفال‌‎ ‎‌می کنند. ‌‌[‌‌از‌‌]‌‌ خود مردم استفاده می کنند و مردم را به قیادت خودشان ‌‌[‌‌به اسارت‌‌]‌‌ در‌‎ ‎‌می آورند و از مردم استفادۀ قدرت برای خودشان می کنند. همانهایی که ادعای توده ای‌‎ ‎‌بودن و برای توده بودن را می کنند بعد از اینکه انقلابشان پیروز شد، میلیون ها نفر از این‌‎ ‎‌توده های مردم را و از این مستضعفین را به زندان انداختند و به هلاکت رسانده اند. و‌‎ ‎‌همان هایی که ادعای حقوق بشر را می کنند در طول حکومت خودشان بشر را به هلاکت‌‎ ‎‌رسانده اند، و تمام مستضعفین دنیا را از حقوق اولیۀ بشر محروم کردند.‌

 

‌‌  

  نه به تبلیغات غربی گوش بکنید، و نه به تبلیغات شرقی، و نه به تبلیغات گروه های‌‎ ‎‌سیاسی که می خواهند ملت را و شما را به یک راهی ببرند که آن راه راه اسلام نیست.‌

‌‌

     چشم و گوش خودتان را باز کنید. اشخاصی که با شما تماس می گیرند و ممکن است‌‎ ‎‌در بین شما نفوذ بکنند حرفهای آنها را درست توجه کنید ببینید آیا همان حرفی است که‌‎ ‎‌ملت در ابتدای انقلاب می زند، که عبارت است از وحدت کلمه و توجه به خدا. همین‌‎ ‎‌وحدت کلمه شما را با اینکه اندک بودید در مقابل ابرقدرتها برآنها پیروز کرد، و کشور‌‎ ‎‌شما را که در طول سالیان دراز در تحت سلطۀ اجانب بود یا در تحت سلطۀ سلاطین جور‌‎ ‎‌بود نجات داد. شما را مستقل کرد و دست های دیگران را از کشور شما کوتاه کرد و سلطۀ‌‎ ‎‌آنها را از سر شما کوتاه کرد. شما باید توجه کنید گویندگانی که پیش شما می آیند یا‌‎ ‎‌کسانی که در داخل شما وارد می شوند و بیخ گوش شما مسائلی را طرح می کنند، توجه‌‎ ‎‌کنید که طرح این طور مسائل، طرح تفرقه است، طرح جدا کردن یک قشر از قشر دیگر‌‎ ‎‌است، یا دعوت به وحدت و دعوت به انسجام است؟ اگر دیدید که گویندگان دعوت به‌‎ ‎‌اتحاد همۀ قشرهای ملت می کنند، نمی خواهند شما را از سپاهیان جدا کنند و نمی خواهند ‎‌سپاهیان را از شما، نمی خواهند شما را از روحانیین جدا کنند و نمی خواهند آنها را از‌‎ ‎‌شما، نمی خواهند بین خود شما، سران شما با خود شما، تفرقه ایجاد کنند، و دعوت به‌‎ ‎‌همان امری که خدای تبارک و تعالی دعوت فرموده است و همه را به وحدت دعوت‌‎ ‎‌فرموده است و به تمسک به اسلام و حبل الله دعوت فرموده است و از تفرقه تحذیر‌‎ ‎‌فرموده است، اگر گویندگان همان معنا را می گویند، شما بدانید که این گویندگان، اسلامی‌‎ ‎‌هستند و این حرف ها حرف های اسلامی و قابل قبول.‌

 

‌‌ 

    و اگر دیدید که گویندگان یا گروهی یا اشخاصی گفتارشان بر خلاف آن چیزی است‌‎ ‎‌که خدای تبارک و تعالی می فرماید که ‌‌وَاعتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جَمیعاً‌‎[1]‎‌ تمام شما اعتصام به‌‎ ‎‌ریسمان خدا بکنید. تمام شما مأمورید که تفرقه نداشته باشید. اگر دیدید اشخاصی‌‎ ‎‌می خواهند بین شما و گروهی از ملت تفرقه بیندازند و دعوت بکنند به مقابلۀ با گروهی از‌‎ ‎‌ملت یا همۀ ملت؛ بدانید که این دعوت بر خلاف دعوت اسلام است و برخلاف دعوت‌‎ ‎‌انبیای خداست و بر خلاف دعوت خداست که شما را دعوت به اتحاد همگانه می کنند.‌‎ ‎‌گروه هایی که در ایران الآن هم اظهار موجودیت می کنند، و در یکی دو روز سابق هم‌‎ ‎‌اظهار موجودیت کردند، اینها همانها هستند که ادعا می کنند ما فدایی خلقیم و ما برای‌‎ ‎‌خلق می خواهیم فعالیت کنیم و تبلیغ کنیم، می بینید که اینها در جبهه ها هرگز حاضر نیستند‌‎ ‎‌و در داخل جبهه ها هرگز نیامده اند، و در پشت جبهه ها به کارشکنی برای عزیزان ما که در‌‎ ‎‌جبهه ها مشغول نبرد هستند، مشغول فعالیت اند. اینها از اسلام جدا هستند؛ و از انسانیت‌‎ ‎‌هم جدا هستند؛ و از خلق هم جدا هستند و دشمنان خلق اند که به اسم «فدایی خلق»‌‎ ‎‌خودشان را محسوب کردند. و این همان حیله ای است که ابرقدرت ها برای تحت ستم قرار‌‎ ‎‌دادن ملتها حتی ملت های خودشان به کار می برند، که ما با توده های مردم رفیق هستیم؛ و با‌‎ ‎‌اسم «رفیق» توده های مردم را اسم گذاری می کنند و خودشان را «رفیق» می دانند، لکن‌‎ ‎‌دشمن آنها هستند. طرفین شرق و غرب با انسان ها مخالفند؛ و جز به آن چیزی که مربوط به‌ خودشان هست و مربوط به قدرت خودشان هست، به چیز دیگر فکر نمی کنند.‌

 

 

‌‌ادّعاهای دروغین طرفداران خلق و ملیت‌

‌‌     ‌‌شما مقایسه کنید بین سران کشورهای قدرتمند، با سرانی که در اسلام بودند و در‌‎ ‎‌صدر اسلام قدرتشان از اینها هم بیشتر بود، ببینید فرق از کجا تا به کجاست. ببینید‌‎ ‎‌حکومت اسلام چه حکومتی است؛ و حکومت غیر اسلام چه حکومتی. مع الأسف‌‎ ‎‌نگذاشتند قدرتهای شیطانی که اسلام پیاده بشود. نگذاشتند که چهرۀ اسلام آن طوری که‌‎ ‎‌هست نمایش پیدا کند. اسلام از ابتدا غریب بود، و حالا هم غریب است. الآن هم که شما‌‎ ‎‌ملت ایران و شما سربازان عزیز ایران می خواهید اسلام را در ایران زنده کنید و جاوید‌‎ ‎‌کنید، می بینید که تمام قدرتها تقریباً، اکثر قریب به اتفاق قدرتها با شما مخالفت می کنند؛‌‎ ‎‌در هر اجتماعی که باشند شما را محکوم می کنند. الآن که شما با این جنگی که ابتلا به آن‌‎ ‎‌پیدا کردید و آنها به شما حمله کردند و صدام هجوم کرد به مملکت ما، الآن هم که‌‎ ‎‌می بینید که این امر واضحی است که دولت فاسد صدام به این ملت ما تهاجم کرد و این‌‎ ‎‌قدر از جوانهای ما را کشت و این قدر از اطفال و جوانها و پیرها و زنهای ما را قتل عام‌‎ ‎‌کرد، باز هم وقتی که در کنفرانس طائف می نشیند تمامش اظهار مظلومیت است! و یکی‌‎ ‎‌نیست به او در آن جمع بگوید که تو هجوم کردی، نه ایران. کنفرانسی که از کشورهای‌‎ ‎‌مختلف جمع شدند و با هم نشستند، و عقد پیمان بستند که به ضد اسلام و ضد مصالح‌‎ ‎‌اسلامی با اسم اسلام قیام کنند. بسیاری از آنها را همۀ شما و ما می شناسیم که در طول‌‎ ‎‌مدت سلطنتشان یا ریاست جمهوریشان با ملتهای خودشان چه کردند، و با اسلام چه‌‎ ‎‌کردند، و با صهیونیسم چه قدر همراه بودند؛ در عین حال در یک مجمعی جمع می شوند‌‎ ‎‌و در آن مجمع آن شخص برای آنها صحبت می کند و مورد تأیید بسیاری از آنها‌‎ ‎‌می شود. ادعاها زیاد است، لکن واقعیتها بر خلاف ادعاهاست. زیادند اشخاصی که از‌‎ ‎‌اسلام دم می زنند، لکن وقتی که به عملشان رسیدگی می شود صد در صد، مخالف اسلام‌‎ ‎‌است. زیادند اشخاصی که از ملت و از ملیت دم می زنند، لکن وقتی که به قدرت می رسند‌ ‎‌بر خلاف ملت و بر خلاف ملیت عمل می کنند. این بختیار‌‎[2]‎‌ بود که همه دیدید. از جبهۀ‌‎ ‎‌«ملّی» بود و جزء ملی گرایان. و دیدید که با ملت ما چه کرد، و چنانچه قدرتهای شما‌‎ ‎‌جلوی او را نگرفته بود، چه می کرد. از حرفها گول نخورید. از ادعاها گول نخورید. و‌‎ ‎‌خودتان تفکر کنید. خودتان چشم خودتان را باز کنید و بدانید که اسلام است که پشتیبان‌‎ ‎‌ملتهاست.‌

 

 

‌‌پیوستگی همیشگی ملت به اسلام‌

‌‌     ‌‌حکومت های اسلامی بود در صدر اسلام که پشتیبان ملتها بود و غمخوار توده ها. کسان‌‎ ‎‌دیگر صحبت می کنند، و اسلام عمل می کند. اینها از حقوق بشر صحبت می کنند، و بر‌‎ ‎‌خلاف حقوق بشر عمل می کنند؛ اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل‌‎ ‎‌می کند. حقی را از هیچ کس نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه‌‎ ‎‌نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند‌‎ ‎‌و حق استقلال را به اسم استقلال از آنها سلب کند. به اسلام پیوسته باشید. و پیوند خودتان‌‎ ‎‌را هر روز محکم کنید. از شیاطینی که می خواهند پیوند شما را از اسلام جدا کنند، و شما‌‎ ‎‌را از ملت و ملت را از شما، و شما را از روحانیت که غمخوار شماست و روحانیت را از‌‎ ‎‌شما جدا کنند، آنها را توجه داشته باشید که مبادا خدای نخواسته موفق بشوند.‌

‌‌ 

    خداوند ان شاءالله این پیروزی را تا آن نقطۀ نهایی برساند و شما برادران عزیز ما را از‌‎ ‎‌همۀ قشرها که هستید، موفق کند که همین راه مستقیمی که راه انسانیت است و راه‌‎ ‎‌خداست تا آخر در پیش گیرید، مُنتهی الیه خداست؛ و مُنتهی الیه او نعمتهای بزرگ‌‎ ‎‌خداست. ان شاءالله جاوید باشید.‌

‌‌والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌

‌‎ ‎

۱- سوره آل عمران، آیۀ 103: «همگی به ریسمان خدا چنگ زنید».

۲- شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی

 

صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۶۳-۶۹

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند
کدخبر: 1495597
ارسال نظر