life

جی پلاس؛

بیست و سوم دی ماه سال ۵۷، خورشید احمد از اعضای شورای مرکزی جماعت اسلامی پاکستان در نوفل لوشاتو به دیدار امام رفت و درباره مسائل جاری ایران و نهضت اسلامی آن و مواضع دولت و ملت پاکستان به بحث و گفت و گو نشستند.

به گزارش خبرنگار جی پلاس، در بیست و سوم دی ماه ۱۳۵۷ مطابق با چهاردهم صفر ۱۳۹۹، خورشید احمد  از اعضای شورای مرکزی «جماعت اسلامی» پاکستان در نوفل لوشاتو به دیدار امام رفت و مسائل جاری نهضت اسلامی در ایران و مواضع ملت و دولت پاکستان مورد بحث قرار گرفت. متن گفت و گوی مطرح شده در این دیدار در ادامه مطلب آمده است:

‌‌

‌‌ [‌‌خورشید احمد(۱):‌

‌‌     در گذشتۀ نزدیک، ما در پاکستان با بحران های بزرگی روبه رو بودیم از جمله تقسیم پاکستان، مسئله‌‎ ‎‌بوتو، جنبش 77. در پاکستان به علت چنین وضعی و به خاطر هدف های حرکت اسلامی، نظیر ایران، ما هم‌‎ ‎‌درصدد کسب قدرت سیاسی برآمدیم. اما به هر جهت به دولت ضیاءالحق ملحق شدیم. دربارۀ اوضاع‌‎ ‎‌ایران همیشه آن را با علاقه دنبال کرده ایم. در جراید خود، اخبار حرکت اسلامی ایران را منتشر‌‎ ‎‌ساخته ایم. و بارها مورد اعتراض شدید مقامات ایرانی قرار گرفته ایم و دولت پاکستان به همین مناسبت‌‎ ‎‌به کرّات ما را و جراید ما را تحت فشار قرار داده است. ‌

‌‌     شرکت ما در دولت به قصد اعمال نفوذ می باشد. در مورد سفر ضیاءالحق به ایران ما نفوذمان را به‌‎ ‎‌کار بردیم. تعهد اصلی ما دربارۀ مردم و دربارۀ اسلام بوده است. تقویت هر جنبشی و حرکتی برای ملت‌‎ ‎‌و اسلام خواهد بود. چیزی که مورد توافق اسلام و مردم نباشد، تصویب نخواهیم کرد. ‌

‌‌     جماعت اسلامی پاکستان در کنار مردم ایران که اسلام را می خواهند قرار دارد. رابطۀ دولت پاکستان‌‎ ‎‌با ایران وضع بسیار بدی دارد. اشخاصی که وابسته به هیأت حاکمه هستند هر تغییری که مشاهده کنند،‌‎ ‎‌نگران می شوند. پشتیبانی ما از حرکت اسلامی ایران در سطح افکار عمومی از طریق بیانات و‌‎ ‎‌سخنرانی ها، مطبوعات، تظاهراتِ حمایت کنندۀ دانشجویان مسلمان انجام می گیرد. به طور خصوصی‌‎ ‎‌هم هر قدر توانسته ایم حمایت کرده ایم با توجه به اوضاع پاکستان واقعاً چه انتظاری می توان داشت. در‌‎ ‎‌مواردی هم خیلی علنی و بی پروا از ایران حمایت کرده ایم. ما دفاعی از دولت پاکستان نمی کنیم. اما هر‌‎ ‎‌قدر توانسته ایم از انقلاب ایران حمایت کرده ایم. اما شما باید وضعیت دولت پاکستان و همچنین ادارات‌ و وزارت امور خارجۀ آن را که از یک سنن خاصی تبعیت می کنند در نظر بگیرید. مسئله سوم اینکه به‌‎ ‎‌طور خصوصی ما سعی کرده ایم تا از جانب پاکستان، به طور رسمی و یا غیر رسمی، اقداماتی برای فهم‌‎ ‎‌بهتر جریان اسلامی و هم تفاهم بیشتر بین دولت پاکستان و جنبش اسلامی بشود.‌‌]‌

 

‌‎    

 ‎‌امام: همیشه ملت ها، منهای دولت ها ـ اگر تحت تأثیر دولت ها نباشند ـ گرایشات صحیح‌‎ ‎‌دارند. ملت های اسلامی، اگر دولت هایشان نبود، گرایش به اسلام داشتند و دارند و آنچه‌‎ ‎‌منحرف می کند ملت ها را، حکومت ها هستند. وقتی حکومت یک محیطی صحیح نباشد،‌‎ ‎‌کم کم محیط را تا یک حدودی به صورت خود در می آورد. اگر حکومت ها عادل باشند،‌‎ ‎‌کم کم مردم را به صورت خودشان در می آورند. و ما می دانیم که ملت پاکستان با مقاصد‌‎ ‎‌ایران که انسانی و اسلامی است موافقند. و آنچه که مورد تأسف است، این است که‌‎ ‎‌رئیس جمهور آنجا پشتیبانی از یک جانی که تمام حیثیت اسلامی و ایرانیِ ملت را برده‌‎ ‎‌است، کرده است. ‌

‌‌

     من می دانم کسانی که انسان هستند و حقیقتاً مسْلم هستند، خوشوقت نیستند. کسانی‌‎ ‎‌که قهراً فعالیت اسلامی دارند مثل «مودودی»‌‎[2]‎‌ راضی نیستند از این پشتیبانی های دولت‌‎ ‎‌شما از شاه، در صورتی که شاه در دنیا بی آبروست، و مورد تنفر مردم است. و ما آنچه که‌‎ ‎‌از ملت می خواهیم در مجامع عمومی، بعد از دعای به ایران که تحت فشار‌‎ ‎‌است،‌‌[‌‌این است که‌‌]‌‌ از نظام شاه و جنایاتی که نموده و می کند پرده بردارند. مطبوعات‌‎ ‎‌اروپایی پر است از این مسائل ایران در حالی که کمی از اخبارش در آنجا ‌‌[‌‌پاکستان‌‌]‌‎ ‎‌است. در مطبوعات ایران با وجود کنترل دولت بعضی امور پاکستان را ذکر می کنند.‌

‌‌ 

    مسائل ایران را، از ایران دریافت کنید که چه ظلمی به ما می شود و چه گذشته است.‌‎ ‎‌پنجاه سال است که ملت ما زیر فشار این پدر و پسر‌‎[3]‎‌ جان می کَنند. و دولت های قوی‌‎ ‎‌پشتیبانی می کنند و کرده اند. از جمیع جوانب فشار وارد آمده است. نه مطبوعاتِ آزاد‌‎ ‎‌داریم، نه مجلس ملی، نه یک دولت که پشتیبان ملت باشد در این پنجاه سال، مگر بسیار‌ ‎‌نادر. اینها کوشش کرده اند، شاه کرده است، که ملت ها را عقب نگه دارد. نیروی انسانی ما را‌‎ ‎‌به هدر بدهد. کوشش دارد قدرت های بزرگ را بر ما مسلط کند، مخازن ما را به اجانب‌‎ ‎‌بدهد. به دشمنان اسلام، مثل اسرائیل، که بر ضد اسلام و مسلمین قیام کرده است، نفت‌‎ ‎‌می دهد. کوشش کرده است که حیثیت ملی ما را به باد بدهد، کوشش کرده است که‌‎ ‎‌احکام اسلام را یکی بعد از دیگری زیر پا بگذارد. اگر فرصت پیدا کند ـ که نخواهد کرد ـ‌‎ ‎‌به اسلام لطمه ای خواهد زد که به اسم بماند! تاریخ ارجمند اسلام را به ‌‌[‌‌تاریخ‌‌]‌‌ زرتشتی ها‌‎ ‎‌تغییر داد و فشار ملت موجب شد که دست بردارد. ‌

 

‌‌  

  مصیبت های ایران یکی ـ دوتا نیست که ذکر شوند، تاریخ آنها را مورخین ضبط‌‎ ‎‌می کنند، نسل های بعدی متوجه مصیبت های ما می شوند. لکن امروز ملت ایران بیدار شده‌‎ ‎‌است و یکسره در تمام شهرها و قرا و قصبات دست به تظاهرات زده است، یکدل و‌‎ ‎‌یکجهت سلطنت پهلوی و شاهنشاهی را سلب و محکوم کرده است، و حکومت عدل‌‎ ‎‌اسلامی را می خواهد. و ما هم به دنبال ملت این مقاصد را داریم و داشته ایم و از شما هم‌‎ ‎‌می خواهیم به ما کمک کنید. کمک های تبلیغاتی و تظاهراتی که آنجا امکان دارد. در‌‎ ‎‌مساجد آنجا ذکر مصیبت های ایران بشود، در محافل ذکر جرایم دولت ایران بشود، آنقدر‌‎ ‎‌کشتار شده است که نمی توانیم مطلع شویم تعداد را، که منعکس کنیم. قبرستان ها آباد و‌‎ ‎‌خانه هایمان خراب شده. ‌

‌‌     از خداوند خواستاریم به این ملت و همۀ ملت های اسلامی رحمت کند. و همۀ ما را از‌‎ ‎‌ستم و ظلم و استعمار خارج کند.‌

‌‌

[‌‌خورشید احمد: ما پاکستانی ها با شما هستیم. حاضر به مبارزۀ شانه به شانه در کنار شما هستیم. در بسیج‌‎ ‎‌و ساختن افکار عمومی و حرکت سیاسی اطمینان می دهم که دولت را تحت حداکثر فشار لازم قرار‌‎ ‎‌بدهیم که پشتیبانی گذشته، از رژیم شاه دیگر نشود. ‌

‌‌     آیا به طور خاص کار دیگری می توان کرد که پیشنهاد گردد و ما عمل نماییم، به منظور بسط عملیات‌‎ ‎‌بیشتر؟ در طی دو ماه گذشته، هیأت حاکمه اکثراً انقلاب ایران را تقویت می کند و به هیچ وجه احساسی‌‎ ‎‌نسبت به شاه ندارد. «ضیاء» خودش آدم بدی نیست، تحت تأثیر قرار گرفته است. اگر ما خوب عمل‌ ‎‌کنیم اشکالی در دولت نخواهیم داشت.‌‌]‌

 

‌‎  

  ‎‌امام: بعد از اظهار تشکر، وظیفۀ مسلمین معاونت با هم است؛ وظیفۀ الهی است.‌‎ ‎‌رسالت است که با هم، هم صدا باشیم و اگر مسلمین با هم بودند ممکن نبود اجانب مسلط‌‎ ‎‌شوند. تماماً از تفرقۀ مسلمین است. ‌

‌‌     خداوند مسلمین را بیدار کند تا به وظایف اسلامی عمل کنند تا وحدت حفظ شود، تا‌‎ ‎‌در مقابل اجانب ایستادگی و قیام کنند و دست آنها از منابع و ثروت و ذخایر قطع شود.‌‎ ‎‌خداوند توفیق بدهد.‌

‌‎

‎۱. خورشید احمد، از اعضای شورای مرکزی «جماعت اسلامی» پاکستان.

۲. ابوالاعلی مودودی 1903 ـ 1979 م از متفکرین مسلمان و مؤسس «جماعت اسلامی».

۳. رضاخان و محمدرضا پهلوی.

 

صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۴۱-۴۴۴

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند
کدخبر: 1491187
ارسال نظر