قیمت محصولات گروه پژو

  • آن طور که مدیران ایران خودرو در صورت های مالی حسابرسی نشده خود مربوط به سال 1400 برآورد کرده اند در پایان سال جاری حدود 274 هزار دستگاه خودرو با برند پژو را برای مشتریان خود فاکتور می کنند. پیش بینی این تعداد فروش از محصولات با نشان پژو در سال 1401 در قیاس با فروش سال گذشته گویای افت بیش از 8.5 درصدی است. اما به رغم این افت تیراژ فروش درآمد ایران خودرویی ها از محل فروش محصولات حاضر در سبد محصولاتی گروه پژو رشدی حول و حوش 31 درصدی را به خود خواهد دید.