قرص‌های ضد کرونا

  • فایزر و مرک به همراه شرکایشان شرکت‌های آتئا فارماسوتیکالز و رُش اعلام کرده‌اند که امسال برای دریافت تائیدیه اورژانسی قرص‌های ضد ویروس کرونای خود اقدام خواهند کرد.