پسابرکسیت

  • انگلیس از زمانی که به‌طور کامل از اتحادیه اروپا خارج شد با کانادا در دو سال گذشته در حال مذاکره بر سر یک توافق تجاری جدید بوده است. تجارت بین این دو کشور تا حد زیادی تحت همان قرارداد زمان عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا ادامه یافت.