نشر ثالث

  • پس از ۴۸ ساعت از پلمب مجموعه فرهنگی نشر ثالث شعبه کریمخان به دستور اداره اماکن، این مجموعه در پستی اینستاگرامی خبر از فک پلمب داد.

  • مجموعه فرهنگی انتشاراتی ثالث اعلام کرد شعبه کریمخان این مجموعه به دستور اداره اماکن پلمب شده است.