منطقه17

  • محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای شهر تهران در جریان حضور در منطقه17 و افتتاح سه پروژه شهری بر بکارگیری ظرفیتهای منطقه جهت توسعه تاکید کرد و افزود: مدیریت شهری در همه دورانها به منطقه17توجه داشته است.