قیمت ویرایش

  • تمامی متون پس از مرحله نوشتاری، باید توسط ویراستار حرفه‌ای ویرایش شوند. در ویرایش متن بحث هزینه با توجه به کیفیت ارائه‌شده بسیار مهم است که یکی از ملاک‌های اساسی برای انتخاب مؤسسه انجام دهنده خدمات ویراستاری به‌حساب می‌آید.