فشار چشم چیست

  • فشار چشم به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، فشار داخل چشم از حد طبیعی خود بیشتر می‌شود. به طور کلی، واحد سنجش فشار چشم را میلی متر جیوه، عنوان می‌کنند. بنابراین فشار طبیعی چشم، فشاری معادل 10 تا 21 میلی متر جیوه است. هر گاه این میزان به بالاتر از 21 میلی متر جیوه برسد، نشان دهنده این است که فشار چشم اتفاق افتاده است.