شورای حکام آژانس

  • نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین خاطرنشان کرد: برخی گزارش‌های تکمیلی را به آژانس ارائه خواهیم داد. البته این نافی مسئولیت شخص بازرس و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این قضیه نیست. این نکته را نیز تأکید کنم که همان روزی که بازرس در حال خروج از کشور بود، ما انتصاب وی به‌عنوان بازرس برای ایران را به‌صورت کتبی لغو کردیم و از آژانس درخواست کردیم بازرس جدیدی را به جای آن بازرس منصوب کند.