شهید مطهری و دکتر شریعتی

  • علی مطهری در گفت و گو با مهدی نصیری می گوید: من معتقدم که الزام اجباری که به این شکل امروز هست که در واقع یک الزام واقعی نیست و خیلی افراد خیلی خانم ها شاید مثلا ۵۰ درصد حجاب را رعایت می کنند این نمی تواند مضر حال جامعه باشد و بعد بگوییم که بهتر بود که این هم نبود و بگوییم اگر نبود مثلا بهتر می شد ولی اینطور نیست که بگوییم اگر هیچ نظارتی نباشد مردم کاملا آزاد باشند شرایط مثلا بهتر می شود.