شرایط تاسیس شرکت پرستاری در منزل

  • امروزه به علت شیوع بیماری های مختلف و افزایش جمعیت سالمندان، گسترش شرکت های خدمات پرستاری بیش از پیش مورد توجه و پراهمیت می باشد. تاسیس این نوع شرکت ها مزایای زیادی از جمله اعتبار بیشتر، دسترسی آسان‌ تر به تسهیلات و امکان ارائه خدمات متنوع را برای بنیان گذاران آنها به همراه دارد. در ادامه شرایط تاسیس شرکت پرستاری در منزل و نحوه ثبت آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.