سوما

  • یک کارشناس تغذیه ورزشی با اشاره به استفاده هورمون رشد در برخی باشگاه‌های بدن‌سازی، گفت: گاهی دیده می‌شود مربیان باشگاه بدن‌سازی به صورت غیر قانونی مصرف این دارو را به ورزشکار توصیه می‌کنند؛ این درحالی است که مصرف نابجای این دارو عوارض و تبعات وحشتناکی دارد و در ردیف مکمل‌های ممنوعه قرار دارد و اگر ورزشکاری آمپول هورمون رشد استفاده کند، تست دوپینگ وی مثبت خواهد بود.