سرای ایرانی

  • سرای ایرانی همواره اولویت خود را رفاه حال هموطنان می‌داند، بر همین اساس و با توجه به حجم بالای ترافیک در شهر تهران، اقداماتی را جهت کنترل و کاهش ترافیک در محدوده محل سرای ایرانی در منطقه افسریه تهران در نظر گرفته است.