داور دربی 95

  • داور دربی پایتخت یکی از داوران بین‌المللی با تجربه فوتبال ایران است که پیش از این نیز در دربی پایتخت تجربه قضاوت داشته است.