خاطراتی از دوران طلبگی علامه جعفری

  • شش ماهی بود که محمدتقی جعفری درس را رها کرده بود تا بتواند برای امرار معاش کار کند. اما علاقه اش به درس چیزی بیشتر از علاقه ای معمول بود. سال 1318 بود و روزگار جنگ و وضعیت معیشتی مردم بسیار بد. پدر که شوق محمدتقی را دید گفت: خداوند روزی رسان است...