حکومت پهلوی

  • برشی از سریال سرزمین مادری:

    بخشی از قسمت نهمِ فصل دوم سریال فاخر سرزمین مادری به کارگردانی کمال تبریزی