جامعه شناسی انقلاب اسلامی

  •  نگاه کنید به سخنرانی گفتمان‌ساز ومانیفست بنیادین امام خمینی(ره) در بهشت زهرا که اعلام کردند: به اتکای مردم دولت تعیین می‌کنند؛ میزان را آرای عمومی قراردادند و به نحوی تغییرخواهی را از مسیرصندوق رای ممکن کردند، این آموزه را مقایسه کنید با قرائت‌سازی‌ها و اقدامات بن‌بست‌سازی که به دنبال پیاده کردن همه از قطار انقلاب است.