ترور علی اکبر صالحی

  • علی‌اکبر صالحی رییس سابق دانشگاه شریف گفت: «وقتی در حال قدم زدن بودم، دو نفر با موتور نزدیک شدند و یکی از آن‌ها از موتور پیاده شد و اسلحه‌اش را به سمت من گرفت و نام و شغل من را پرسید که جواب دادم علی هستم و معلم. به جای اینکه بگویم علی‌اکبر صالحی هستم و شغل من این است».