تاثیر منفی گویی

  • گزارش جی پلاس

    خودگویی منفی یا سرزنش خود بخشی از شماست که سعی در محافظت از شما دارد، اما اجازه دادن به خودگویی‌های منفی مزمن بدون انجام کاری برای کنترل آن، می‌تواند منجر به بسیاری از مسائل روان‌شناختی مانند افسردگی، اضطراب، اعتماد به نفس پایین، مسائل مربوط به روابط و فرسودگی شغلی شود.