بوی زیر بغل

  • پژوهشگران «دانشگاه متروپولیتن اوزاکا» در پژوهش جدیدی نشان داده‌اند که می‌توان باکتری‌های ایجادکننده بوی زیر بغل را با استفاده از لیزین به‌دست‌آمده از باکتریوفاژ هدف قرار داد.