بازگشایی سینماها در ۱۹ استان به جز تهران و مازندران