انتشاراتی نشریه ثالث

  • مجموعه فرهنگی انتشاراتی ثالث اعلام کرد شعبه کریمخان این مجموعه به دستور اداره اماکن پلمب شده است.