اعتراضات در شیلی

  • رئیس جمهوری شیلی تاکنون تن به استعفا نداده است. از ادبیات چپ ها در سخنان اخیرش استفاده می کند و می گوید که «در کمال تواضع» به «صدای رفقا» (معترضان) گوش می دهد اما استعفا نمی دهد؛ زیرا معضلات پیش آمده حاصل چند دهه اخیر دولت های شیلی است و دولتش فقط بخشی از آن را برعهده می گیرد.