از دست دادن حواس قبل از مرگ

  • جی پلاس؛

    بدن با گذر از زندگی به مرگ، مجموعه ای از رویدادها را پشت سر می گذارد و تغییر می کند و یکی از این فرآیندها، زوال عملکرد و حواس بدن است.