اخمد اهری

  • جی پلاس/برگی از تاریخ نهضت امام خمینی؛

    کمتر از ۴۸ ساعت از آزادی امام از حصر ده ماهه به وسیله ایادی پهلوی می گذشت، که رژیم شاه توطئه ای دیگر را ترتیب داد و با درج سرمقاله ای در روزنامه اطلاعات هجدهم فروردین ۴۳، خبر از توافق روحانیون با رژیم داد که با درایت امام، این توطئه نیز خنثی شد.