اتفاق عجیب در دربی و حضور تماشاگران خاص در ورزشگاه