آزانس بین المللی انرژی

  • آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس در این گزارش ماهانه با افزایش ۱۳۰ هزار بشکه ای پیش بینی پیشین خود نوشت که مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۲۴ به دلیل بهبود دورنمای اقتصادی آمریکا و کاهش قیمت نفت، روزانه یک میلون و ۱۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.