آب تهران قطع می شود؟

  • با توجه به وضعیت سدها؛

    مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه‌ای تهران درباره احتمال قطعی آب با توجه به کاهش بارندگی و افزایش مصرف توضیح داد: ما اکنون به لحاظ ذخیره آبی با کاهش ۶۴ میلیون متر مکعبی مواجه هستیم، البته هنوز به فصل آبگیری سد و بارش‌های انتهای اسفند امیدواریم، شاید در فروردین و اردیبهشت ماه شرایط باثبات‌تری به لحاظ بارش‌های بهاری و آبگیری سدها داشته باشیم.