فیلم /

شهید سلیمانی در جمع رزمندگان می گوید: «امام در بحث شهید فرمودند ما از درک این مقام عاجزیم.»