jamee

توله خرسی که مادرش را در کوه ها از دست داده بود به زندگی بازگشت