چند رسانه ای سبک زندگی
چند رسانه ای جامعه
چند رسانه ای کارو درآمد
چند رسانه ای فرهنگ و هنر
چندرسانه ای ورزشی
چندرسانه ای علم و فناوری