تاریخ قرعه کشی ایران خودرو تغییر کرد

تاریخ قرعه کشی طرح فروش فوری ایران خودرو شامل چهار محصول ویژه مادران،خودروهای فرسوده و عادی تغییر کرد.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، بـا توجـه بـه اخـتلال ایجـاد شـده در سـامانه فـروش اینترنتـی شـرکت ایـران خـودرو و بـه منظـور رعایـت حقـوق متقاضـیان ،مـدت زمـان فـروش فـوق العـاده ویـژه متقاضـیان عـادی، حمایـت از جـوانی جمعیـت و جـایگزینی خودروهـای فرسـوده تـا روز یکشـنبه 25 دی ماه تمدیـد مـی گـردد.

بـر ایـن اسـاس زمـان ثبـت نـام از روز دوشـنبه مـورخ 19 دی ماه الـی یکشـنبه مـورخ 25 دی ماه ادامـه خواهـد یافـت و همچنـین زمـان قرعـه کشـی در روز سـه شـنبه مـورخ 1401/10/27 خواهـد بود. 

شرایط فروش فوری ایران خودرو دی 1401؛

 طرح فروش فوری ایران خودرو دی 1401

وبگردی

    دیدگاه تان را بنویسید