jamee

یادداشت جی پلاس؛

اهمیت سواد رسانه ای در برخی وضعیت های ویژه مثل حوادث طبیعی از جمله زلزله که با «اطلاعات» و «مهارت استفاده از اطلاعات»…