صحیفه امام خمینی (س)

  • عنوان اعلام خبر سلامتی
  • محل ترکیه، آنکارا
  • مناسبت
  • تاریخ
  • موضوع اعلام خبر سلامتی
  • حضار خمینی، سیدمصطفی

نور چشمی، آقا مصطفی خمینی. ایران ـ قم

با سلامت وارد آنکارای ترکیه شدم. به هیچ وجه نگران نباشید. حالم خوب و راحت هستم.

خمینی