زندگی نامه امام خمینی(س)

سخن ناشر

انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری فقیه فرهیخته زمان حضرت امام خمینی(س)
تحولی بزرگ و فراگیر در عرصه جهانی و در پایان هزاره دوم میلادی پدید آورد، به گونه‏ای
که نگاه و نگرشی جدید نسبت به جهان و انسان و مناسبات گوناگون بشری در عرصه‏های
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عرضه داشت. چه اینکه انقلاب صنعتی مغرب‏زمین با رویکرد
نفی کارکرد سیاسی و اجتماعی دین و دینداری و انکار نقش و تأثیر کارآمد آن در حوزه
زندگی انسان، نگاه خویش را از عالم عُلیا معطوف به جهان سفلی، و روند زندگی خود را از
حیث نظر و عمل محدود به دنیای ملموس و محسوس توجیه نمود و در نتیجه نسبیت‏گرایی
فلسفی مبنای معرفت‏شناسی، و سکولاریسم و لیبرالیسم اساس مناسبات اجتماعی و
اقتصادی، و اومانیسم تکیه‏گاه انسان‏شناسی در فرهنگ مغرب زمین گردید. نهایت اینکه
انسان را قدرتی خداوندگونه بخشیدند و آدمی را بر عرش اقتدار نشاندند. نظام سرمایه‏داری
غرب که بر اساس دنیاگرایی و انسان‏محوری شکل گرفت به انکار هر گونه تأثیر خارج از
ارادۀ انسان همت گماشت و دین و معنویت را از حوزۀ زندگی اجتماعی انسان مطرود
ساخت.
از سوی دیگر در تقابل با اندیشه فردگرایانه غرب، مکتب مارکسیسم جوانه زد و با شعار
زندگی و اقتصاد سوسیالیستی و جمع‏گرایانه رقابتی جدی در عرصه جهانی با نظام
سرمایه‏داری از خود بروز داد.

نقطه مشترک این دو نگرش نفی دین و دینداری در زندگی انسان است، یکی دین را
مربوط به گذشته و دوران سنت قلمداد می‏کرد و دیگری آن را افیون توده‏ها و ملتها
برمی‏شمرد و در نتیجه هر دو بر ارتجاعی بودن دین تأکید داشته و ناتوانی و سستی آن را
در‌رابطه با زندگی انسان باور داشتند.
فضای غالب جهانی در عصر جنگ سرد، سیطرۀ همین دو اردوگاه غرب و شرق بود و
حتی جهان اسلام با گرایش به یکی از این دو ابرقدرت، حیات سیاسی خویش را تداوم
می‏بخشید و اگر در گوشه‏ای از دنیای اسلام نغمه‏ای دیگر نواخته می‏شد آنچنان کم‏فروغ
می‏نمود که در این فضای پرغوغا گم و خاموش می‏گردید.
فریاد حق‏طلبانه ملت مسلمان و غیور ایران به رهبری مرجعیت دینی و زعامت امام
خمینی(س) التهابی سخت بر این فضا ایجاد کرد و دنیا را متوجه عظمت این حرکت شگرف
نمود. پیروزی این جنبش بزرگ اسلامی که از عمق اعتقادات دینی ملتی مسلمان، آرمانگرا و
تکامل‏پو سرچشمه می‏گرفت، بار دیگر این حقیقت را آشکار ساخت که ایمان و اعتقاد دینی
برترین سکوی حرکت انسان به سوی رهایی و آزادی و عدالت‏خواهی است به گونه‏ای که
پایان قرن بیستم عصر دین و دینداری لقب گرفت.
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بر جهانیان ثابت کرد که نه تنها دین افیون ملتها نیست که
پیوند ناگسستنی با روح و روان بشر داشته و همواره می‏تواند بزرگترین حماسه‏ها را
بیافریند. قدرت‏آفرینی و اثرگذاری انقلاب اسلامی در جهان اسلام موجی از بیداری و
خیزش در میان مسلمانان به وجود آورد و در عرصه سیاست جهانی رقیبی جدی و تازه‏نفس
برای استکبار جهانی محسوب گردید. در حقیقت این حرکت با پشتوانه عظیم فکری و
اعتقادی، نگاهی دیگر نسبت به جهان، انسان و مناسبات اجتماعی و سیاسی آدمی در جهان
مطرح کرد. کار بزرگ معمار این حرکت سترگ که به استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران
منجر گردید این بود که اندیشه دینی و اعتقاد اسلامی را احیا نمود و از پیرایه‏ها و اندیشه‏های
انحرافی آراست و از انزوای سیاسی و اجتماعی رهایی بخشید. شناخت انقلاب اسلامی
ایران و عواملی که در بروز و تکوین آن دخالت داشت قبل از هر چیز مرهون شناخت منظومه
فکری معمار توانمند آن است؛ چه اینکه مکتب فکری و اعتقادی امام که قرائتی ناب از اسلام
است می‏تواند ما را در تحقق آرمانها و اهداف بلند اسلامی یاری بخشد و جهان اسلام را در
مسیر رسالت واقعی خویش رهنمون سازد.
در راستای این مسئولیت بزرگ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) همواره
کوشیده است تا هر آنچه را که می‏تواند در کند و کاو مکتب فکری و سیرۀ عملی حضرت
امام(س) گره‏گشا باشد، مشمول حمایتهای خود قرار دهد.
در یکصدمین سالگرد میلاد این عطیه الهی، کوشش گردید که رسالت شناخت اندیشه و
افکار پویای حضرت امام نهادینه گردد و در برنامه‏های مدوّن نظام اسلامی تعریف شود.
خوشبختانه در ماده 159 قانون برنامه سوم توسعه کشور این مهم شکل گرفت و به دنبال آن
ستادی مرکب از صاحبنظران و اندیشمندان جهت برنامه‏ریزی نسبت به پژوهشهای لازم
در‌زمینه افکار و اندیشه‏های حضرت امام تعیین گردید که با همیاری و همکاری این
مجموعه پاره‏ای از زوایای فکری حضرت امام در عرصه‏های مختلف دینی، اجتماعی و
سیاسی به کوشش اهل فکر و نظر، تحقیق و پژوهش گردید تا مورد استفاده و بهره‏برداری
علاقه‏مندان آن حضرت قرار گیرد.
امید آنکه شما عزیزان با نظرات نقادانه خویش ما را در رفع کاستیها و کمبودها مساعدت
فرمایید چه اینکه هر پژوهشی نه آخرین یافته و نه کاملترین خواهد بود.
یادآوری می‏شود که مجموعه حاضر پژوهشی است که با تأکید و عنایت بر آرا و
دیدگاههای حضرت امام(س) تبیین گردیده و همانند هر کار علمی بیانگر نقطه‏نظرات و
یافته‏های مؤلف و پژوهشگر خواهد بود.
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام علی‏رغم اشراف بر کلیت پژوهش، مسئولیت آن را متوجه
محقق و مؤلف محترم می‏داند.
انتشار اثر حاضر و مشابه آن از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) به منظور
ارائه یافته‏های پژوهشگران در موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی و اندیشه امام
خمینی(س) انجام یافته و الزاماً نمی‏بایست به عنوان دیدگاه مؤسسه تلقی شود بلکه انتشار
اینگونه پژوهشها بستری است برای بازخوانی مستمر اندیشه و سیره معمار بزرگ انقلاب
اسلامی از رهگذر تضارب آرا و اندیشه‏های متنوع صاحبنظران.
اثر پیش روی، نمونه‏ای است از دهها اثر پژوهشی که توسط نویسندگان و پژوهشگران
محترم در مباحث مختلف و با فراخوان و نظارت و پیگیریهای «ستاد شناخت و ترویج
اندیشه‏های امام خمینی(س)» به انجام رسیده است. تلاشهای ارزنده این ستاد مدیون
زحمات اعضای محترم ستاد و کمیته‏های مختلف آن، خصوصاً حضرات آقایان: دکتر کاظم
اکرمی، دکتر نجفقلی حبیبی، امیر محبیان، حجت‏الاسلام مهدی مهریزی، دکتر علیمحمد
حاضری، سهراب هادی، سید محمود دهنوی، حجت‏الاسلام سلطانی، دکتر حسن عابدی
جعفری، دکتر منوچهر اکبری، دکتر فضل‏اللّه‏ کوزه‏کنانی، مهدی ارگانی، آیت‏اللّه‏ اسداللّه‏ بیات،
دکتر یحیی فوزی، حجت‏الاسلام قاضی‏زاده، حجت‏الاسلام مستوفی و بیش از همه مرهون
حُسن مدیریت دبیر محترم و فرهیخته ستاد جناب حجت‏الاسلام و المسلمین دکتر
محمدعلی مقدم می‏باشد.
حمایتهای بی‏دریغ مقام تولیت مؤسسه جناب حجت‏الاسلام و المسلمین سید حسن
خمینی و سرپرست محترم جناب حجت‏الاسلام و المسلمین محمدعلی انصاری و بویژه
قائم مقام مؤسسه جناب آقای دکتر حمید انصاری که افزون بر ترغیب و تشویق مداوم با طرح
نظرات علمی خود موجبات تقویت ستاد را فراهم آورده‏اند، همواره زمینه‏ساز بالندگی
روزافزون مؤسسه و سازمانهای وابسته به آن و ستاد ترویج اندیشه‏های امام خمینی بوده
است.
تلاش ارباب قلم و اصحاب اندیشه که زحمت تألیف و تدوین این آثار گرانسنگ را
بر‌خود هموار داشته‏اند و نیز ناظران گرانقدر که مسئولیت نظارت بر حُسن انجام پژوهش را
عهده‏دار بوده‏اند، همچنین ارزیابهای عزیز که با دقت‏نظر و علاقه‏مندی فراوان بر غنای
علمی آن افزوده‏اند، را صمیمانه سپاس می‏گوییم.
 
 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
ستاد شناخت و ترویج اندیشه‏های امام