غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

نقطه‌ی عطف

 • خم را بگشا به روی‌ مستان
 • بیزار شو از هواپرستان
 • از من بپذیر رمزِ مستی‌
 • چون طفلِ صبور، در دبستان
 • آرام ده گُل صفا باش
 • چون ابر بهار در گُلستان
 • تاریخچه‌ی‌‌ جمال او شو
 • بشنو خبر هزاردستان
 • بردار پیاله و فرو خوان
 • بر می‌زدگان و تنگ‌دستان:
 • ای‌ نقطه‌ی‌ عطف راز هستی‌
 • بر گیر ز دوست، جام مستی‌!
 • من شاهد شهر آشنایم
 • من شاهم و عاشق گدایم
 • فرمانده جمع عاشقانم
 • فرمانبر یار بی‌‌وفایم
 • از شهر گذشت نام و ننگم
 • بازیچه‌ی‌ دور و آشنایم
 • مست از قدح شراب نابم
 • دور از برِ یار دلربایم
 • سازنده‌ی‌ دیر عاشقانم
 • بازنده‌ی‌ رندِ بی‌نوایم
 • این نغمه بر آمد از روانم
 • از جان و دل و زبان و نایم:
 • ای‌ نقطه‌ی‌ عطف راز هستی‌
 • برگیر ز دوست، جام مستی‌!
 • رازی‌ است درون آستینم
 • رمزی‌ است بُرون ز عقل و دینم
 • در زمره‌ی‌ عاشقان سرمست
 • بی‌قید ز عار صُلح و کینم
 • در جرگه‌ی‌ طیر آسمانم
 • در حلقه‌ی‌ نمله‌ی‌ زمینم
 • در دیده‌ی‌ عاشقان چنانم
 • در منظر سالکان چنینم
 • دلباخته‌ی‌ جمال یارم
 • وارسته ز روضه‌ی‌ برینم
 • با غمزه‌ی‌ چشم گُلعِذاران
 • بیزار ز ناز حورِ عینم
 • گویم به زبان بی‌زبانی‌
 • در جمع بُتان نازنینم:
 • ای‌ نقطه‌ی‌ عطف راز هستی‌
 • برگیر ز دوست، جام مستی‌!
 • برخاست ز عاشقی‌ صفیری‌
 • می‌خواست ز دوست دستگیری‌
 • او را به شرابخانه آورد
 • تا توبه کُند به دست پیری‌
 • از عشق، دگر سُخن نگوید
 • تا زنده کُند دلش فقیری‌
 • درویش‌صفت، اگر نباشی‌
 • از دوری‌ دلبرت بمیری‌
 • میخانه، نه جای‌ افتخار است
 • جای‌‌ گُنه است و سر بزیری‌
 • با عشوه بگو به جمع یاران
 • آهسته و لیک با دلیری‌:
 • ای‌ نقطه‌ی‌ عطف راز هستی‌
 • برگیر ز دوست، جام مستی‌!
 • ای‌‌ صوت رسای‌ آسمانی‌!
 • ای‌ رمز ندای‌ جاودانی‌!
 • ای‌‌ قلّه‌ی‌ کوه عشق و عاشق!
 • وی‌‌ مُرشد ظاهر و نهانی‌!
 • ای‌‌ جلوه‌ی‌ کامل «اَنَاالْحَقّ»
 • در عرش مُرفّع جهانی‌!
 • ای‌‌ مُوسی‌ صَعْق دیده در عشق
 • از جلوه‌ی‌ طور لامکانی‌!
 • ای‌ اصل شجر، ظهوری‌ از تو
 • در پرتو سرّ سَرمدانی‌!
 • بر گوی‌ به عشق سرّ لاهوت
 • در جمع قلندران فانی‌:
 • ای‌ نقطه‌ی‌ عطف راز هستی‌
 • برگیر ز دوست، جام مستی‌!
 • ای‌ دورنمای‌ پور آزر
 • نادیده افول حق زِ منظر!
 • ای‌ نار فراق، بر تو گُلشن
 • شد برد و سلام از تو آذر
 • بردار حجاب، یار از پیش
 • بنمای‌ رُخش چون گل مُصوّر
 • از چهره‌ی‌ گلعِذار دلدار
 • شد شهر قلندران مُنّور
 • آشفته چه گشت پیچ زلفش
 • شد هر دو جهان چو گل مُعطّر
 • بر گوش دل و روان درویش
 • بر گوی‌ به صد زبان مُکرّر:
 • ای‌ نقطه‌ی‌ عطف راز هستی‌
 • برگیر ز دوست، جام مستی‌!
 • در حلقه‌ی‌ سالکان درویش
 • رندان صبور دوراندیش
 • راهب صفتان جام بر کف
 • آن می‌زدگان فارغ از خویش
 • در جُمله‌ی‌ زاهدان و می‌نوش
 • در صورت عالمان و بدکیش
 • در راه رسیدن به دلدار
 • بیگانه بود ز نوش یا نیش
 • فارغ بود از جهان، به جامی‌
 • در خلوت می‌خوران دلریش
 • فریاد زند ز عشق و مستی‌
 • بر پاکْ‌دلان مُرده از پیش:
 • ای‌ نقطه‌ی‌ عطف راز هستی‌
 • برگیر ز دوست، جام مستی‌!

بهمن 1367