غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

در توصیف بهاران و مدیح اباصالح امام زمان، و تخلّص به نام آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری‌ یزدی‌ (قدّس الله سِرّه)

 • مژده! فروردین ز نو بنمور گیتی‌ را مُسخّر
 • جیشش از مغرب‌زمین بگرفت تا مشرق سراسر
 • رایتَش افراشت پرچم، زین مُقَرنس چرخ اخضر
 • گشت از فرمان وی‌ در خدمتش گردون مقرّر
 • بر جهان و هر چه اندر اوست، یکسر حکمران شد
 • قدرتش بگرفت از خطِّ عرب تا مُلْک ایران
 • از فراز توده‌ی‌ آنْوِرسْ تا سر حدِّ غازان
 • هند و قفقاز و حبش، بلغار و ترکستان و سودان
 • هم‌طراز دشت و کوهستان و، هم پهنای‌ عمّان
 • دولتش از فرّ و حشمت، تالی‌ ساسانیان شد
 • کرد،لشکر را ز ابر تیره اُردویی‌ منظّم
 • داد هر یک را ز صَرصَر بادیه‌پیمایی‌ ادهم
 • بر سران لشکر از خورشید نیّر داد پرچم
 • رعد را فرمان حاضر باش دادی‌ چون شه جم
 • برق از بهر سلام عید نو آتشفشان شد
 • چون سران لشکری‌ حاضر شدند از دور و نزدیک
 • هم امیران سپه آماده شد از تُرک و تاجیک
 • داد از امر قضا بر رعد غُرّان حکم موزیک
 • زان سپس دادی‌ بر آن غژمان سپه فرمان شلّیک
 • توده‌ی‌ غبرا، ز شلّیک یلان بُمباردمان شد
 • از شلیک لشکری‌ بر خاک تیره خون بریزد
 • قلبها سوراخ و اندر صفحه‌ی‌ هامون بریزد
 • هم به خاک تیره از گُردان دو صد میلیون بریزد
 • زَهْرَه‌ی‌ قیصر شکافد، قلب ناپلئون بریزد
 • لیک زین بُمباردمان، عالم بهشت جاودان شد
 • روزگار از نو، جوان گردید و عالم گشت بُرنا
 • چرخْ پیروز و، جهانْ بهروز و، خوش‌اقبالْ دنیا
 • در طربْ خورشید و مه، در رقص و در عشرتْ ثریّا
 • بس که اسبابِ طرب گردید از هر سو مهیّا
 • پیرِ فرتوتِ کُهن از فرطِ عشرت نوجون شد
 • سر به سر دوشیزگان بوستان چون نوعروسان
 • داشته فرصت غنیمت در غیاب بوستان‌بان
 • کرده خلوت با جوانهای‌ سحابی‌ در گُلستان
 • رفته در یک پیرهن با یکدگر چون جان و جانان
 • من گزارش را نمی‌دانم دگر آنجا چسان شد
 • لیک دانم اینقَدَر، گل چون عروسان بارور گشت
 • نسترن آبستن آمد، سنبل تر پُرثمر گشت
 • آن عقیمی‌ را که در دِیْ‌ بخت رفت، اقبال برگشت
 • این زمان طِفلش یکی‌ دوشیزه و، آن دیگر پسر گشت
 • موسم عیشش بیامد، سوگواریّش کران شد
 • چند روزی‌ رفت تا ز ایّام فصل نوبهاری‌
 • وقت زاییدن بیامَدْشان و، روزِ طفلداری‌
 • دست قُدرت قابله گردید،هر یک را به یاری‌
 • زاد آن یک طفلکی‌ مهپاره وین سیمین عذاری‌
 • پاک یزدان هر چه را تقدیر فرمود آنچنان شد
 • دختر رَزْ، اندک اندک شد مهی‌ رُخساره گُلگون
 • غیرت لیلی‌ شد و هر کس ورا گردید مجنون
 • غمزه زد، تا رفته رفته میْ‌فروشش گشت مفتون
 • خواستگاری‌ کرد و بُردش از سرای‌ مام بیرون
 • از نِتاجش باده‌‌ی‌ گلرنگْ روح‌افزای‌ جان شد
 • سیب سیم‌اندامْ، فتّان گشت و شد دلدار عیّار
 • گشت پنهان پشت شاخ، از برگْ محکم بست رخسار
 • تا که «به»، روزی‌ ورا دید و ز جان گشتش خریدار
 • بس که رو بر آستانش سود آن رنجور افگار
 • چهره‌اش زرد و رُخش پر گرد و حالش ناتوان شد
 • جامه‌ی‌ گلنارگون پوشیده بر اندام نار است
 • گوییا چون من گرفتار بُتی‌ بی‌اعتبار است
 • جامه‌اش از رنگ خونِ دل چنین گلناروار است
 • یا که چون فرهادِ خونینْ‌دل، قتیلِ راه یار است
 • پیرهن از خون اندامش بسی‌ گُلنارسان شد
 • جانفزا بزمی‌ طرب‌انگیز و خوش‌آراست، بُلبل
 • تا که آید در حباله‌ی‌ عقد او گل، بی‌تأمُل
 • «تار» صَلْصَل زد، «نوا» طوطی‌ و گرم «رقصْ» سُنبل
 • بس که روح‌افزا، طرب‌انگیز، شد بزم طرب، گل
 • برخلاف شیوه، معشوقگان تصنیف‌ خوان شد
 • نی‌‌ اساس شادی‌‌ اندر توده‌ی‌ غبرا مهیّاست
 • یا که اندر بوستانهای‌ زمینی‌ عیش برپاست
 • خود در این نوروز، اندر هشت جنّت شور و غوغاست
 • قُدسیان را نیز، در لاهوت، جشنی‌ شادی‌افزاست
 • چون که این نوروز، با میلاد «مهدی‌» توأمان شد
 • مصدرِ هر هشت گردون، مبدأ هر هفت اختر
 • خالق هر شش جهت، نور دل هر پنج مصدر
 • والی‌‌ هر چار عنصر، حُکمران هر سه دختر
 • پادشاه هر دو عالم، حُجّتِ یکتای‌ اکبر
 • آنکه جودش شهره‌ی‌ نُه آسمان، بل لامکان شد
 • مُصطفی‌سیرت، علی‌فر، فاطمه عصمت، حسن‌خو
 • هم حُسین قدرت، علی‌ زهد و مُحمّد عِلم مَهْرو
 • شاهِ جعفر فیضُ و کاظِم حلم و، هشتم قبله‌گیسو
 • هم تقی‌ تقوا، نقی‌‌ بخشایش و هم عسکری‌ مو
 • مهدی‌‌ قائم که در وی‌ جمع، اوصاف شهان شد
 • پادشاه عسکری‌ طلعت، نقی‌ حشمت، تقی‌‌فر
 • بوالحسن فرمان و موسی‌ قُدرت و تقدیرْ جعفر
 • علم باقر، زهد سجّاد و حُسینی‌ تاج وافسر
 • مُجتبی‌ حلم و رضیّه عفّت و صولت چو حیدر
 • مصطفی‌ٰ اوصاف و مجلای‌ خداوند جهان شد
 • جلوه‌ی‌ ذاتش به قدرتْ تالی‌ِ فیض مُقدّس
 • فیض بیحدّش به بخشش، ثانی‌ مجلای‌‌ اقدس
 • نورش از «کُنْ» کرد بر پا هشت گردون مقرنس
 • نطق من، هر جا چو شمشیر است و در وصف شه اخرس
 • لیک پای‌ عقل در وصف وی‌ اندر گِل نهان شد
 • دست تقدیرش به نیرو، جلوه‌ی‌ عقل مُجرّد
 • آینه‌ی‌ انوار داور، مظهر اوصافِ احمد
 • حکم و فرمانش محکَّم، امر و گفتارش مُسدّد
 • در خصایلْ ثانی‌ اِثْنیْنِ‌ ابوالقاسمْ مُحمّد(ص)
 • آنکه از «یزدان خدا» بر جُمله پیدا و نهان شد
 • روزگارش گر چه از پیشینیان بودی‌ مُؤخّر
 • لیک از آدم بُدی‌ فرمانشْ تا عیسی‌ مقرّر
 • از فراز توده‌ی‌ غبراءِ تا گردون اخضر
 • وز طرازِ قبّه‌ی‌ ناسوت، تا لاهوت، یکسر
 • بنده‌ی‌ فرمانبرش گردید و عبدِ آستان شد
 • پادشاها! کار اسلام است و اسلامی‌ پریشان
 • در چنین عیدی‌ که باید هر کسی‌ باشد غزلخوان
 • بنگرم از هر طرف، هر بیدلی‌ سر در گریبان
 • خسروا! از جای‌ برخیز و مدد کن اهل ایمان
 • خاصه این آیت که پشت و ملجأ اسلامیان شد
 • راستی‌! این آیت اَلله گر در این سامان نبودی‌
 • کشتی‌ اسلام را، از مِهر پُشتیبان نبودی‌
 • دشمنان را گر که تیغ حِشمتش بر جان نبودی‌
 • اسمی‌ از اسلامیان و رسمی‌ از ایمان نبودی‌
 • حَبّذا از یزد، کزوی‌، طالعْ این خورشید جان شد
 • جای‌ دارد گر نهد رو آسمان بر آستانش
 • لشکر فتح و ظفر، گردد هماره جانفشانش
 • نیّرِ اعظم به خدمت آید و هم اخترانش
 • عبد درگه، بنده‌ی‌ فرمان شود نُه آسمانش
 • چون که بر کشتیّ‌ اسلامی‌ یگانه پُشتبان شد
 • حوزه‌ی‌ اسلام کز ظلم ستمکاران زبون بود
 • پیکرش بی‌روح و روح اقدسش از تن بُرون بود
 • روحش افسرده زِ ظلمِ‌اندیشان دون بود
 • قلب پیغمبر، دلِ حیدر ز مظلومیش خون بود
 • از عطایش باز سوی‌ پیکرش روح روان شد
 • ابر فیضش بر سر اسلامیان گوهرفشان است
 • بادِ عدلش از فراز شرق تا مغرب وزان است
 • دادِ‌ علمش شهره‌ی‌ دستان، شهود داستان است
 • حُجّت کُبری‌ٰ ز بعد حضرت صاحب‌زمان است
 • آنکه از جودش، زمین ساکن، گرایان آسمان شد
 • تا ولایت بر ولی‌‌ّ عصر(عج) می‌باشد مُقرّر
 • تا نبوّت را مُحمّد(ص)، تا خلاقت راست حیدر
 • تا که شعر «هندی‌» است از شهید، چون قند مُکرّر
 • پوستْ زندان، رگْ سنان و مُژّهْ پیکان، مویْ نشتر
 • باد، آن کس را که خصم جاهِ تو از انس و جان شد

بین سالهای‌ 1309 تا 1324 ش

سروده شده است.