غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

چه کُنم؟

  • فرهادم و سوز عشق شیرین دارم
  • اُمّید لقای‌ یار دیرین دارم
  • طاقت ز کف رفت و ندانم چه کُنم
  • یادش همه شب در دل غمگین دارم.

18 اسفند 1363