غزل گونه هاو قطعه هاو اشعار پراکنده غزلیات قصاید رباعیات ترجیع بند مسمط ها

دیوان شعر امام خمینی

فیض وجود

  • جز فیض وجود او نباشد هرگز
  • جز عکس نمود او نباشد هرگز
  • مرگ است اگر هستی‌ دیگر بینی‌
  • بودی‌ جُز بود او نباشد هرگز.

اردیبهشت 1363